ՀայտարարություններՄագիստրատուրա | Հայկական և ռուսական բաժանմունքներ | Ընդունելություն

04.05.2020
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՌՀ)
հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ընդունելություն մագիստրատուրա՝
հետևյալ ուղղություններով և մագիստրոսական ծրագրերով.
(ռուսական բաժին)
(անվճար և վճարովի)
 
Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա (Համակարգային ծրագրավորում; Մաթեմատիկական մոդելավորում; Տեղեկատվության պաշտպանության  մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում; Մաթեմատիկական ֆիզիկա; Տնտեսական գործունեության մաթեմատիկական և տեղեկատվական ապահովում; Մաթեմատիկական կիբերնետիկա; Մեքենայական ուսուցում; Artificial intelligence in finance (Արհեստական բանականությունը ֆինանսներում); Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների մասին գիտություն)    
Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա (Միկրոէլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա; Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր; Քվանտային էլեկտրոնիկա)
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր (Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգեր և սարքավորումներ)     
Տնտեսագիտություն (Քաղաքական տնտեսագիտություն; Ֆինանսական տնտեսագիտություն; Միջազգային տնտեսագիտություն; Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ; Տնտեսագիտություն և միգրացիա; Ապահովագրություն; Մեգատնտեսագիտություն)  
Կառավարում (Ռազմավարական կառավարում; Նախագծերի կառավարում; Կրթության կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Կառավարումն առողջապահության մեջ; Կառավարումը մշակույթի ոլորտում; Բիզնես ինժինիրինգ)    
Զբոսաշրջություն  (Զբոսաշրջության ծառայությունների տեխնոլոգիան և կազմակերպումը)   
Իրավագիտություն (Վարչական իրավունք և դատավարություն; Քաղաքացիական դատավարություն, արբիտրաժային դատավարություն; Առողջապահական իրավունք; Սահմանադրական իրավունք, մունիցիպալ իրավունք; Կորպորատիվ իրավաբան; Միջազգային հանրային իրավունք, եվրոպական իրավունք; Ձեռնարկատիրական, կոմերցիոն իրավունք; Քրեական իրավունք, կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք; Քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն)     
Քաղաքագիտություն  (Կիրառական քաղաքագիտություն; Ազգային անվտանգություն)  
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)   
Հոգեբանություն  (Կառավարման հոգեբանություն; Անձի հոգեբանություն; Ընտանեկան հոգեբանություն և ընտանեկան խորհրդատվություն; Քաղաքական հոգեբանություն)   
Բանասիրություն  (Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդում / Լեզվամշակութաբանություն; Ռուս և համաշխարհային գրականության տեսություն և պատմություն; Թարգմանչական գործ)  
Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (Չինագիտություն; Ճապոնագիտություն; Ֆրանկոֆոնյան երկրների արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն; Իրանագիտություն; Հնդկագիտություն; Արաբագիտություն; Թյուրքագիտություն)    
Լեզվաբանություն (Օտար լեզուների և մշակույթների դասավանդման տեսություն և մեթոդաբանություն; Համաժամանակյա (սինխրոն) և գրավոր թարգմանություն)    
Փիլիսոփայություն (Համաշխարհային վերափոխումների փիլիսոփայություն)
Լրագրություն  (Քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական լրագրություն; Մշակույթի և լրատվության ոլորտի մեկնաբան)   
Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր (Ռազմավարական հաղորդակցությունները գովազդում և PR-ում)  

 
(հայկական բաժին)
(անվճար և վճարովի)
 
Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)   
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Մասնագիտական մանկավարժություն
Ֆիզիկա
Էներգետիկա
Վերականգնողական էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր)
Տնտեսագիտություն
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
Տվյալների վերլուծություն (Big data analysis)
Բիզնես վարչարարություն 
Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր)
 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
 Կառավարում
Կառավարում
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Զբոսաշրջության կառավարում
Նախագծերի կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
Զբոսաշրջություն
Զբոսաշրջություն
Իրավագիտություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
Քաղաքացիական դատավարություն և դատավարություն
Քրեական իրավունք, քրեաբանություն և դատավարություն
Գործարարական իրավունք
Միջազգային և եվրոպական իրավունք
Առողջապահական իրավունք
Քաղաքագիտություն
Կիրառական քաղաքագիտություն 
Ազգային անվտանգություն
Միջազգային հարաբերություններ 
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Լրագրություն 
Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն
Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
Արևելագիտություն 
Արաբագիտություն
Թյուրքագիտություն 
Իրանագիտություն
Հնդկագիտություն
Արվեստի տեսություն և պատմություն 
Կինոգիտություն
 
 
2020-2021 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանն իրականացնում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ համատեղ մագիստրոսական ծրագրերով՝ 
 
Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտ (МГИМО(У))
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն (երկակի դիպլոմի տրամադրմամբ)   
 
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Առողջապահական իրավունք (ՀՌՀ դիպլոմի և ԵՊԲՀ վկայականի տրամադրմամբ)  

 

 

 
Ուսման տևողությունը 2 տարի է:
Փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց՝ ս.թ. մայիսի 4-ից մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ:  
Հարցազրույցներն անցկացվելու են միևնույն ժամանակահատվածում՝ ըստ ստացված դիմումների:
Տեղեկատու հեռ.՝ +374 91 933 123, +374 93-966-000 (Viber / WhatsApp)
Е-mail: elza.gevorgyan@rau.am
 
Հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվելու է կայքում: