ԴիմորդՀայալեզու կրթություն

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից  Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Բակալավրիատ

 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն:

Ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքներ հիման վրա: Բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական քննություններ:
 
Քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից, որի կառավարումն իրականացնում է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմը:
 

Դիմորդը պետք է լրացնի դիմում-հայտ՝ միասնական, կենտրոնացված քննությանը մասնակցելու համար և կցի հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների  շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ).
  • 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի).
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.
  • Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին.
  • Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր.
  • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները.
  • Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500- ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:
     
Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2017 մայիսի 5‐ից մինչև հունիսի 1‐ը ընկած ժամանակահատվածում՝ (բացի կիրակի օրերից) մինչև ժամը 17։00‐ն:
Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված կամ մինչև հուլիսի 31‐ը զորացրվող դիմորդների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25‐ ից մինչև հուլիսի 2‐ը` մինչև ժամը 18։00‐ն:

 
 
Հեռակա ուսուցման ընդունելություն >>
 

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկություների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ 
Վ. Ս. Բոնդարենկո
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` bond@rau.am    

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի տեղակալ՝
 Բեջանյան Ա.Ռ.
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` anna_bejanyan@mail.ru

Մագիստրատուրա


2017-2018 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 
 
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ մագիստրատուրայի 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ (հայալեզու ուսուցում) >>
 
ՀՌՀ մագիստրատուրան սկսել է գործել համաձայն ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության 22.06.2007թ. N 1617 հրամանի: 
ՀՌՀ գիտխորհրդի 24.09.04թ. որոշմամբ 2006թ.-ին Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում բացվեց մագիստրոսական երկու ուղղություն՝ “Տնտեսագիտություն”, “Էլեկտրոնիկա և միկրոէլեկտրոնիկա”, 2007թ.-ին՝ “Քաղաքագիտություն”, 2008թ.-ին՝ “Իրավագիտություն”, “Լրագրություն”, “Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա”, “Կառավարում”, 2009թ.-ին՝ “Բանասիրություն” և “Հոգեբանություն”, 2010թ.-ին՝ “Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր”, 2013թ.-ին՝ “Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն”: 2014թ.-ին ՀՌՀ մագիստրատուրայի մասնագիտությունների ցանկը համալրվեց ևս մեկ արտոնագրված ուղղությամբ՝  “Միջազգային հարաբերություններ”, իսկ 2016թ.ին՝ ևս չորս արտոնագրված ուղղություններով՝  “Լեզվաբանություն”, “Զբոսաշրջություն”, “Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր”, “Փիլիսոփայություն” 2012թ.-ից Հայ-Ռուսական համալսարանում կազմակերպվում է նաև հեռակա ուսումնական գործընթաց հետևյալ մագիստրոսական ուղղություններով՝ “Տնտեսագիտություն”, “Կառավարում”, “Իրավագիտություն”, “Քաղաքագիտություն”,  “Միջազգային հարաբերություններ”, “Հոգեբանություն”, “Բանասիրություն” և “Լրագրություն”:
Համաձայն 01.01.2017թ. տվյալների՝ առկա ուսուցմամբ 16 ուղղություններով սովորում է 346 մագիստրոս, որոնցից 232-ը՝ անվճար համակարգում: Հեռակա ուսուցմամբ 7 ուղղություններով վճարովի համակարգում ուսանում է 80 մագիստրոս: 2015թ.-ից Հայ-Ռուսական  համալսարանում գործում է նաև հայկական բաժին, որտեղ “Տնտեսագիտություն”,  “Իրավագիտություն” և “Քաղաքագիտություն” ուղղություններով սովորում է 15 մագիստրոս՝ 5-ը առկա համակարգում, 11-ը՝ հեռակա:
ՀՌՀ-ն իրականացնում է համատեղ մագիստրոսական ծրագիր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հետ “Tempus” ծրագրի շրջանակներում “Սարքաշինություն և չափագիտություն” մասնագիտությամբ (մագիստրոսական ծրագիր՝ “Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն”):
 
ՀՌՀ մագիստրատուրայի ռուսական բաժնում ուսուցումն իրականացվում է ռուսական կրթական չափորոշիչների հիման վրա կազմված ծրագրերով` միաժամանակ ներառելով ազգային բաղադրիչը: Հայկական բաժնում ուսուցումն իրականացվում է հայկական կրթական չափորոշիչների հիման վրա կազմված ծրագրերով:

Հարցաշար մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների՝
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Հայ-Ռուսական համալսարանի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն» համատեղ մագիստրոսական ծրագիր >>: Ծրագրի մասին ավելին կարող իմանալ այստեղ >>:


Տեղեկություների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59, 27-70-52, 093-966-000
Էլ. հասցե` elzagevorgyan@gmail.com
 

Վարձավճար


Հայ-Ռուսական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով 
հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների
2017-2018 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 
Ծածկագիր
Մասնագիտությունը
բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
350 000
-
056802.01.6
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
350 000
-
031101.01.6
Տնտեսագիտություն
500 000
300 000
041301.01.6
Կառավարում
500 000
300 000
041201.01.6
Ֆինանսներ
500 000
300 000
041101.01.6
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
500 000
300 000
041401.01.6
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
500 000
300 000
101501.01.6
Զբոսաշրջություն
400 000
250 000
042101.00.6
Իրավագիտություն
700  000
480 000
031201.01.6
Քաղաքագիտություն
450 000
350 000
031801.01.6
Միջազգային հարաբերություններ
560 000
450 000
023201.02.6
Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/
400 000
300 000
032101.01.6
Լրագրություն
300 000
200 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 500 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 500 000 -
 

 
ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը
2017-2018 ուսումնական տարվա համար
 
Ուղղություն
վարձավճարը
Առկա ուսուցում
061101.00.7 
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
500 000
011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա) 300 000
031101.00.7 
Տնտեսագիտություն
600 000
041101.00.7 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
600 000
041201.00.7 
Ֆինանսներ
600 000
041301.00.7 
Կառավարում
600 000
041401.00.7 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
600 000
042101.00.7 
Իրավագիտություն
750 000
031201.00.7 
Քաղաքագիտություն
500 000
031801.00.7 
Միջազգային հարաբերություններ
600 000
032101.00.7 
Լրագրություն
350 000
071506.00.7  Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
400 000
Հեռակա ուսուցում
031101.00.7 
Տնտեսագիտություն
400 000
041101.00.7 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
400 000
041201.00.7 
Ֆինանսներ
400 000
041301.00.7 
Կառավարում
400 000
041401.00.7 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
400 000
042101.00.7 
Իրավագիտություն
550 000
031201.00.7 Քաղաքագիտություն 400 000
031801.00.7 Միջազգային հարաբերություններ 500 000
032101.00.7 
Լրագրություն
250 000