ԴիմորդՀայալեզու կրթություն

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից  Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Բակալավրիատ

 
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն:

Ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքներ հիման վրա: Բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական քննություններ:
 
Քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից, որի կառավարումն իրականացնում է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմը:
 


Համաձայն ՀՀ կառավարության 15.04.2016թ.-ի N 382-Ն որոշման` Ռուս-Հայկական համալսարանին տրամադրվել են հետևյալ քանակությամբ անվճար տեղերը
 
Դասիչ
Մասնագիտություն
Անվճար տեղերի 
ընդհանուր քանակը
Այդ թվում՝ զորացրված դիմորդների տեղերի քանակը
061101.02.6
Ինֆորմատիկա և կիրռական մաթեմատիկա
4
2
056802.01.6
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
2
1
031101.01.6
Տնտեսագիտություն
2
1
041201.00.6
Ֆինանսներ
2
1
                               ԸՆԴԱՄԵՆԸ
10
5
 

Դիմորդը պետք է լրացնի դիմում-հայտ՝ միասնական, կենտրոնացված քննությանը մասնակցելու համար և կցի հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների  շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ).
  • 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի).
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.
  • Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին.
  • Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր.
  • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները.
  • Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500- ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:
     
Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2016 մայիսի 5‐ից մինչև հունիսի 1‐ը ընկած ժամանակահատվածում՝ (բացի կիրակի օրերից) մինչև ժամը 17։00‐ն:
Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված կամ մինչև հուլիսի 31‐ը զորացրվող դիմորդների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25‐ ից մինչև հուլիսի 2‐ը` մինչև ժամը 18։00‐ն:

 
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅՏԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  
27
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
6
Տնտեսագիտություն
6
Կառավարում
2
Ֆինանսներ
12
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
1
Զբոսաշրջություն
2
Իրավագիտություն
7
Քաղաքագիտություն
1
Միջազգային հարաբերություններ
 
Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/
8
Լրագրություն
 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
72

 
 
 
 

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկություների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ 
Վ. Ս. Բոնդարենկո
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` bond@rau.am    

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի տեղակալ՝
 Բեջանյան Ա.Ռ.
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` anna_bejanyan@mail.ru

Մագիստրատուրա


2016-2017 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 
 
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Ապահովագրական գործ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Հայ-Ռուսական համալսարանի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի «Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն» համատեղ մագիստրոսական ծրագիր >>: Ծրագրի մասին ավելին կարող իմանալ այստեղ >>:


Տեղեկություների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59, 27-70-52, 093-966-000
Էլ. հասցե` elzagevorgyan@gmail.com

Վարձավճար


Բակալավրի կրթական ծրագրով Հայ - Ռուսական համալսարանի
հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների
2016-2017 ուսումնական տարվա գները
 
Ծածկագիր
Մասնագիտությունը
բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
350 000
-
056802.01.6
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
350 000
-
031101.01.6
Տնտեսագիտություն
500 000
300 000
041301.01.6
Կառավարում
500 000
300 000
041201.01.6
Ֆինանսներ
500 000
300 000
041101.01.6
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
500 000
300 000
041401.01.6
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
500 000
300 000
101501.01.6
Զբոսաշրջություն
400 000
250 000
042101.00.6
Իրավագիտություն
700  000
480 000
031201.01.6
Քաղաքագիտություն
450 000
350 000
031801.01.6
Միջազգային հարաբերություններ
560 000
450 000
023201.02.6
Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/
400 000
300 000
032101.01.6
Լրագրություն
300 000
200 000
 

 
ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը
2016-2017 ուսումնական տարվա համար
 
Ուղղություն
վարձավճարը
Առկա ուսուցում
1
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
500 000
2
Տնտեսագիտություն
600 000
3
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
600 000
4
Ֆինանսներ
600 000
5
Կառավարում
600 000
6
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
600 000
7
Զբոսաշրջություն
450 000
8
Իրավագիտություն
750 000
9
Քաղաքագիտություն
500 000
10
Միջազգային հարաբերություններ
600 000
11
Լրագրություն
350 000
12 Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
400 000
Հեռակա ուսուցում
1
Տնտեսագիտություն
400 000
2
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
400 000
3
Ֆինանսներ
400 000
4
Կառավարում
400 000
5
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
400 000
6
Զբոսաշրջություն
300 000
7
Իրավագիտություն
550 000
8
Լրագրություն
250 000