ԴիմորդՀայալեզու կրթություն

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից  Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Բակալավրիատ


Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն 2019-2020 ուս.տարվա համար հայկական բաժանմունքում:  
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգի» համաձայն:

Ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքներ հիման վրա: Բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական քննություններ:
 
Քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից, որի կառավարումն իրականացնում է ՀՀ Կառավարության աշխատակազմը:
 


ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅՏԻ​
Մասնագիտություն Անվճար տեղերի  ընդհանուր քանակը Վճարովի տեղերի ընդհանուր քանակը Դիմորդների թիվը
Ինֆորմատիկա և կիրռական մաթեմատիկա 7 25 61
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 6 10 3
Տնտեսագիտություն   10 3
Ֆինանսներ   10  
Թյուրքագիտություն   25  
Իրանագիտություն   25 2
Հնդկագիտություն 4 25  
Արաբագիտություն   25  
Կառավարում   10 1
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում   10 1
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)   10 2
Զբոսաշրջություն   10 4
Իրավագիտություն   20 8
Քաղաքագիտություն   10  
Միջազգային հարաբերություններ   10  
Միջմշակութային հաղորդակցություն (Անգլերեն)   20 6
Լրագրություն   10 1
Ընդամենը 17 265 92
 
 
ՀՀ երկքաղաքացիների և օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված կամ մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտների փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 2-ը` 9.30-ից մինչև 17.00-ն:

Դիմորդը պետք է լրացնի դիմում-հայտ՝ միասնական, կենտրոնացված քննությանը մասնակցելու համար և կցի հետևյալ փաստաթղթերը.
  • Լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից (նախորդ տարիների  շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ).
  • 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի).
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական): Անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ.
  • Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու, ծառայության վայրի և ծառայողական բնութագրի մասին.
  • Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր.
  • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները.
  • Ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500- ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:
     
 
Հեռակա ուսուցման ընդունելություն >>
 

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, լսարան №237

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ 
Բեջանյան Ա.Ռ.
Հեռ.` (+37410) 27 70 66
Էլ. հասցե` anna.bejanyan@rau.am
Viber / WhatsApp: +374 91 933 123
 

Մագիստրատուրա


2019-2020 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանը կատարում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հայկական բաժնում: 
 
Հայ-Ռուսական համալսարանի մագիստրոսի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքի 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ >>

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև ս.թ. մայիսի 25-ը և օգոստոսի 20-27-ը մագիստրատուրայի բաժնում հետևյալ հասցեով՝ Հովսեփ Էմինի փողոց 123, 2-րդ հարկ, 228, 237 սեն.: Տեղեկատու հեռախոսներ՝ 27-14-59, 27-70-52, 093-966 000:

ՀՌՀ մագիստրատուրան իր գործունեությունը սկսել է ծավալել համաձայն ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության 22.06.2007թ. N 1617 հրամանի: 
ՀՌՀ գիտխորհրդի 11.12.2015թ. №61 որոշմամբ Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժին՝ առկա ուսուցմամբ (15 մասնագիտությամբ 33 մագիստրոսական ծրագիր) և հեռակա ուսուցմամբ  (10 մասնագիտությամբ 22 մագիստրոսական ծրագիր): 2018-2019 ուսումնական տարում մագիստրատուրայի ուսանողների քանակը 33-ն է, որոնք սովորում են հետևյալ մասնագիտություններով. “Սարքաշինություն” (Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն), “Կառավարում”, “Զբոսաշրջություն”,   “Իրավագիտություն”, “Միջազգային հարաբերություններ”, “Արևելագիտություն”:
 
Համաձայն 01.01.2018թ. տվյալների՝ ՀՌՀ մագիստրատուրայի հայկական բաժնում առկա ուսուցմամբ 4 մասնագիտություններով սովորում է 16 ուսանող, հեռակա ուսուցմամբ 3 մասնագիտություններով՝ 17 ուսանող:

Հայ-Ռուսական համալսարանը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետ իրականացնում են «Առողջապահական իրավունք» երկամյա համատեղ մագիստրոսական բացառիկ ծրագրիրը: Ուսման ավարտին շրջանավարտները ստանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական նմուշի դիպլոմ, ինչպես նաև Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի վկայական:

2019թ. սեպտեմբերից համալսարանում գործելու է ևս մի բացառիկ՝ մեկամյա «Բիզնես վարչարարություն» մագիստրոսական ծրագիրը:
 
Հայկական բաժնում ուսուցումն իրականացվում է հայկական կրթական չափորոշիչների հիման վրա կազմված ծրագրերով:

Հարցաշար մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների՝
 
Արաբագիտություն
Հնդկագիտություն 
Իրանագիտություն 
Թյուրքագիտություն
Լրագրություն 
Կինոգիտություն 
 

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 
Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար՝ Գևորգյան Էլզա Նորայրի
Հայ-Ռուսական համալսարան, 2-րդ հարկ, 228 սենյակ
Հեռ.` 27-14-59
Էլ. հասցե` elza.gevorgyan@rau.am
Viber / WhatsApp: +374 91 933 123
 

Վարձավճար


Հայ-Ռուսական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով 
հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների
2020-2021 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 
Ծածկագիր
Մասնագիտությունը
բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
500 000
-
056802.01.6
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
500 000
-
031101.01.6
Տնտեսագիտություն
600 000
450 000
041301.01.6
Կառավարում
600 000
450 000
041201.01.6
Ֆինանսներ
600 000
450 000
041101.01.6
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
600 000
450 000
041401.01.6
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
550 000
450 000
101501.01.6
Զբոսաշրջություն
500 000
350 000
042101.00.6
Իրավագիտություն
800  000
600 000
031201.01.6
Քաղաքագիտություն
500 000
480 000
031801.01.6
Միջազգային հարաբերություններ
650 000
600 000
023201.02.6
Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/
550 000
450 000
032101.01.6
Լրագրություն
450 000
350 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 500 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 500 000 -
  Հնդկագիտություն 500 000 -
  Արաբագիտություն 500 000 -
 

 
ՀՌՀ մագիստրատուրայում գործող վարձավճարների չափը
2020-2021 ուսումնական տարվա համար
 
Ուղղություն
վարձավճարը
Առկա ուսուցում
061101.00.7 
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
500 000
011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա) 350 000
031101.00.7 
Տնտեսագիտություն
650 000
  Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր) 2 300 000
041101.00.7 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
700 000
041201.00.7 
Ֆինանսներ
700 000
041301.00.7 
Կառավարում
700 000
041401.00.7 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
650 000
042101.00.7 
Իրավագիտություն
850 000
031201.00.7 
Քաղաքագիտություն
550 000
031801.00.7 
Միջազգային հարաբերություններ
650 000
032101.00.7 
Լրագրություն
500 000
071506.00.7  Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
500 000
022801.00.7 Արևելագիտւթյուն 550 000
101501.00.7 Զբոսաշրջություն 500 000
021801.00.7 Արվեստի տեսություն և պատմություն
(Կինոգիտություն)
500 000
Համատեղ ծրագիր
  Առողջապահական իրավունք (Բժշկական համալսարանի հետ) 550 000
Հեռակա ուսուցում
031101.00.7 
Տնտեսագիտություն
450 000
041101.00.7 
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
500 000
041201.00.7 
Ֆինանսներ
500 000
041301.00.7 
Կառավարում
500 000
041401.00.7 
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
500 000
042101.00.7 
Իրավագիտություն
650 000
031201.00.7 Քաղաքագիտություն 450 000
031801.00.7 Միջազգային հարաբերություններ 550 000
032101.00.7 
Լրագրություն
350 000
101501.00.7 Զբոսաշրջություն 350 000