Кто автор картины Сикстинская Mадонна?
Леонардо да Винчи
Сандро Боттичелли
Рафаэль

Результаты опроса


На что вы готовы пойти ради карьеры?
Ради карьеры я готов(а) на все
На все, но в рамках закона
Никогда не пожертвую людьми и отношениями ради карьеры
Затрудняюсь ответить

Результаты опроса

<<< Вернуться к Активному Выпуску

                           زÚðºÜÆ    Ⱥ¼ìÆ    úð     èÐÐ- áõÙ

 

                                                                                                            

 

               2006 Ã. ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÚàôܺêÎú- Ç áñáßٳٵ ÷»ïñí³ñÇ 21-Á áÕç ³ß˳ñÑáõÙ Ýßí»ó áñå»ë "سÛñ»ÝÇ É»½íÇ ûñ"£ èáõë-ѳÛÏ³Ï³Ý (êɳíáݳϳÝ) ѳٳÉë³ñ³ÝÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³ñÓ³·³Ýù»ó ³Û¹ ϳñ¨áñ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁª ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ»Éáí  Ð³Ûáó ·ñ»ñÇ 1600-³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇ Ñ»ï£ ²Û¹ ³éÇÃáí г۳·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÁ ݳ˳ӻéÝ»ó  ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý  Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ  èÐÐ ßù»Õ ¹³ÑÉÇ×áõÙ  í»ñ³Íí»ó  Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ïáÝÇ£

                 ²Ûë  ï³ñÇ           ÝáõÛÝå»ë سÛñ»ÝÇ É»½íÇ ûñÁ  Ñݳñ³íáñÇÝë å³ïß³×áñ»Ý Ýßí»ó ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ£  èÐР ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã æ»ÙÙ³ ´³éݳëÛ³ÝÝ    Çñ ËáëùÝ  ëÏë»ó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ³Ý˳óñ å³Ñ»Éáõ Ñáñ¹áñáí£Ü³¨ Ýß»ó, áñ ÐÐ å»ï³Ï³Ý É»½áõÝ  ѳñ·»Éáõ, ëÇñ»Éáõ, Ýñ³ Ù³ùñáõÃÛ³ÝÁ ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ ÉÇÝ»Éáõ  å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹³éݳ  ÐÐ µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ    Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý ³é³ñϳݣ ²Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ   åÇïÇ ëï³ÝÓݻݠ ݳ¨ èÐÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÁª  Ù»ñ »ñÏñÇ ³å³·³ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ£   

              ²Ûë ï³ñÇ  Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ïáÝÁ Ýß»ÉáõÝ ³Ý³ÏÝÏ³É ÉáõÍáõÙ ¿ÇÝ ïí»É ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ£ ØÇçáó³éÙ³ÝÁ ïñí»É ¿ñ µ³ó ¹³ëÇ ï»ëùª ¹³ÑÉÇ×áõ٠ѳí³ù»Éáí  ³Û¹ ûñÁ ѳÛáó É»½íÇ ¹³ë áõÝ»óáÕ µáÉáñ ËÙµ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ£ úñí³ ËáñÑáõñ¹Ý ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ ѳٳñ Ññ³íÇñí³Í ¿ñ  ÐÐ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý  ³ñïÇëï   ²½³ï ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ£ ´»ÙÇó ÑÝã»óÝ»Éáí Ñ³Û µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý åỽdzÛÇ ÁÝïÇñ ÝÙáõßÝ»ñª ׳ݳãí³Í ¹»ñ³ë³ÝÁ Ù»Ï Å³Ù ß³ñáõݳϠ ٻͳ·áõÛÝ Ñ³×áõÛù å³ï׳é»ó Ý»ñϳݻñÇÝ£

           Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý, Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ,  ϳñáïÇ, ëÇñá ûٳݻñáí  µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÁÝïÇñ ÝÙáõßÝ»ñ µ»ÙÇó ÑÝã»óñÇÝ Ý³¨  ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñ ¨ ï³ñµ»ñ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ£ È»÷-É»óáõÝ ¹³ÑÉÇ×Á ³Ù»Ý³ÛÝ áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ áõÝÏݹ»ó ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ åñáé»Ïïáñ  å³ñáÝ ¶³·ÇÏ ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ, áñÁ áÕçáõÝ»ó ³Û¹ ϳñ·Ç ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ  ¨  Ïáã ³ñ»ó ç»ñÙáñ»Ý ëÇñ»É Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ, áñÁ ËݳÙùÇ, ·áõñ·áõñ³ÝùÇ Ï³ñÇù áõÝÇ£               

          ØÇ ³éÇÃáí èáõë-ѳÛÏ³Ï³Ý (êɳíáݳϳÝ) å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ   é»Ïïáñ åñ-Ý ²ñÙ»Ý ¸³ñµÇÝÛ³ÝÁ ¹ÇåáõÏ Ï»ñåáí Ýϳï»É ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳٳÉë³ñ³Ý ϳ۳ó³Í ϳñáÕ ¿ ѳٳñí»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ áõÝÇ ³ñ¹»Ý Ó¨³íáñí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, ϳÛáõÝ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ÝßíáÕ ïáÝ»ñ, ѳݹÇëáõÃÛáõÝÝ»ñ£   

           ²Ûá°, زÚðºÜÆ Èº¼ìÆ  îàÜÀ  ³í³Ý¹³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ èÐÐ-áõÙ£

             

                                           èÐÐ   Ñ³Û³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝ

 

 


# 28
20.02.08