Кто автор картины Сикстинская Mадонна?
Леонардо да Винчи
Сандро Боттичелли
Рафаэль

Результаты опроса


На что вы готовы пойти ради карьеры?
Ради карьеры я готов(а) на все
На все, но в рамках закона
Никогда не пожертвую людьми и отношениями ради карьеры
Затрудняюсь ответить

Результаты опроса

<<< Вернуться к Активному Выпуску

 
 Аршак Саркисян на конференции «Язык и коммуникация в контексте культуры»
 
21-22 марта в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина проходила III Международная научно-практическая конференция «Язык и коммуникация в контексте культуры». На конференции принял участие директор Института русской словесности РАУ Саркисян Аршак Геворкович и выступил с  докладом «К проблеме вариантности в русских библейских крылатых словах».
 
Для участников конференции была подготовлена также культурная программа: Есенинский центр, Музей краеведения и истории РГПУ, экскурсия в Музей С.А. Есенина в с. Константиново.
 
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина – одно из старейших педагогических учебных заведений Центральной России, основанное в 1853 в качестве специального училища для дочерей духовенства, в 1918 году оно было преобразовано в педагогический институт.
 
В ходе командировки Аршак Геворкович принял участие в работах Ученого совета Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина посвященного юбилею профессора Ю.Е. Прохорова.  А. Г. Саркисян также встретился с профессорами Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, с которым у РАУ подписан договор о сотрудничестве, для координации дальнейших действий.
 
 

Договор о сотрудничестве

20-ого марта между РАУ и Международным комитетом Красного Креста(МККК) было подписано соглашение о сотрудничестве.

Основной целью сотрудничества является создание благоприятных условий для  продвижения международного гуманитарного права как посредством преподования в университете, так и организации совместных мероприятий.

Так, в рамках  данного соглашения стороны договорились  об организации очередного крупного мероприятия - II ежегодной международной конференции по Международному Гуманитарному Праву.

Конференция состоится в конце октября 2008 года. В ней примут участие студенты и аспиранты  как СНГ, так и Восточной Европы.

 

Праздник, посвященный Женщинам
 
18-ого марта в РАУ прошел концерт, посвященный женщинам. Концерт был организован по инициативе студенческого совета юридического факультета РАУ.
 
Как заметил председатель совета Арам Вардеванян, значимость этого праздника особенно  важна, потому что трудно переоценить роль красоты и молодости в жизни каждого человека.
 
На концерте выступили как артисты армянской эстрады, так и студенты университета.
 
«Проводите такие праздники для женщин 365 дней в году», - обратилась к организаторам концерта  известная актрисa и певица Грачуи Утмазян.
 
 
 
 

èÐÐ Çñ³Ý³·»ïÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÁ

 

سñïÇ 15-ÇÝ èáõë-ѳÛÏ³Ï³Ý (êɳíáݳϳÝ) ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Çñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Éë³ñ³ÝáõÙ ÙÇçáó³éáõÙ ¿ñ: ÜÙ³Ý ÙÇçáó³éáõ٠ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: ²ÛÝ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ Ý»ñϳݻñÇÝ Í³ÝáóóÝ»É Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: Ü»ñϳ ¿ÇÝ ÙÇ ß³ñù ÑÛáõñ»ñ` ºíñ³ëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ åñáé»Ïñáñ ÆÙ³Ý ø³Ù³ñÇÝ, ²×³éÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëáë γñÇÝ» ¸³íÃÛ³ÝÁ, áõë³ÝáÕÝ»ñ ï³ñµ»ñ µáõÑ»ñÇó ¨ å³ñ½³å»ë Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ÇÝ Çñ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃáí ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ùµ:

 

 èÐÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ºäÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ áõÅ»ñáí Ý»ñϳ۳óñÇÝ Çñ»Ýó å³ïñ³ëï³Í ûٳݻñÁ: ²é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óí»ó Æñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ë³Ýí»óÇÝ Æñ³ÝÇ Ý߳ݳíáñ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ù³éÛ³ÏÝ»ñ: ÐÛáõñ»ñÁ ÑdzóÙáõÝùáí ³ñï³Ñ³Ûïí»óÇÝ Ù»ñ ѳñ¨³Ý ¨ µ³ñ»Ï³Ù »ñÏÇñ Æñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ óáõó³µ»ñ³Í Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ: гïϳå»ë Ù»Í ¿ñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ èÐÐ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ùáï, áíù»ñ Ù»Í »é³Ý¹áí ¿ÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»É: Üñ³Ýó óáõó³µ»ñ³Í Ù»ç ç³ÝùÝ áõ »é³Ý¹Á ³ñųݳó³í ÑÛáõñ»ñÇ ·áÑáõݳÏáõÃÛ³ÝÁ: 

 

 ÜÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù, ¨ ÇÝãå»ë Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÛáõñ»ñÁ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ Çñ³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ  Ëáñ³óÝ»É Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ µáõÑ»ñÇ ÙÇç¨:

 

ÆѳñÏ»,  ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáõÛà áõÝ»Ý: ²ÛÝ ß³ï û ùÇã ã³÷áí Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ͳÝáÃ³Ý³É Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù ¨ ѳñ¨³Ý »ñÏñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ¨  Çñ ÷áùñÇÏ ÉáõÙ³Ý Ý»ñ¹Ý»É ѳÛ-Çñ³Ý³Ï³Ý ¹³ñ³íáñ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç:  

 

  ܳ½³ñÛ³Ý Ð³ÛÏ

 

Шендерович живьем в РАУ

17-ого марта по приглашению РАУ в университет приехал известный российский журналист, писатель, сатирик Виктор Шендерович.

В ходе своего визита Виктор Шендерович прочитал лекцию студентам факультетов журналистики и политологии о демократическом обществе и работе журналиста, а также принял участие на круглом столе по актуальным вопросам политики и журналистики современной России и Армении.

 

 

 

18-ого марта в РАУ также состоялся творческий вечер Виктора Шендеровича «Шендерович живьем».

 

Виктор Шендерович - сатирик, журналист, лауреат нескольких литературных премий в области юмора, лауреат "ТЭФИ-96" в номинации "Событие года“, лауреат премии "Золотой Остап",  член Союза Писателей России.

 
 
 
 
Вручение сертификатов учителям русского языка
 
 17-oго марта в РАУ состоялось вручение сертификатов учителям русского языка общеобразовательных школ Армении, прошедшим курсы повышения квалификации.
 
Курсы были предназначены для учителей русского языка школ Еревана и марзов Армении.
 
 
 
«У нас уже стало доброй традицией каждый год встречаться с разными группами одинаково симпатичных людей и проводить процесс взаимного признания, - сказал ректор РАУ Армен Дарбинян. – Я считаю, что не существует полноценного гражданина Армении без знания русского языка. Идея этой программы принадлежит нам, и мы будем продолжать ее. Мы делаем это не просто из профессиональных побуждений, мы делаем это из гражданских побуждений».
 
Как отметила профессор Назели Байбуртян, в этом году участники проекта работали по новым, интерактивным, методам. «Мы внесли интерактив в свои школы, и учeники разных уровней уже работают по этим программам”, - заметила одна из учительниц русского языка Евгения Аветян.
 
Курсы повышения квалификации организованы Центром переподготовки русистов Института русской словесности РАУ. Подобные курсы проводятся с 2002 года.
 

 


# 31
21.03.08