Кто автор картины Сикстинская Mадонна?
Леонардо да Винчи
Сандро Боттичелли
Рафаэль

Результаты опроса


На что вы готовы пойти ради карьеры?
Ради карьеры я готов(а) на все
На все, но в рамках закона
Никогда не пожертвую людьми и отношениями ради карьеры
Затрудняюсь ответить

Результаты опроса

<<< Вернуться к Активному Выпуску

èÐÐ é»Ïïáñ ²ñÙ»Ý ¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíáõÙ ùÝݳñÏíáÕ ûñÇݳ·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É

          

          Ð³ñϳÛÇÝ »õ Ù³ùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ å»ï³Ï³Ý ³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÇó, áñáÝó ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ ½µ³Õí»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ, áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñí³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ` ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ÷ËñáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳٳϳñ·ÇÝ: ¸ñ³Ýáí ÇëÏ ÇßË³Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »õ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Éñ³óáõóÇã ѽáñ áõÕճѳ۳ó å»ï³Ï³Ý µéáõÝóù »Ý Ó»éù µ»ñáõÙ Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳϳé³Ïáñ¹Ý»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý áõÅáí ÑáõÅÏáõ ѳñí³Í ѳëóÝ»Éáõ ѳٳñ: ²ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É å»ï³Ï³Ý ÉͳÏÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ, »Ã» ÇѳñÏ» í»ñáÑÇßÛ³É Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùï³¹ñí³Í »Ý Çñ³å»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ûù³ñ ÙÕ»Éáõ: Æñ³íÇ׳ÏÇ ÝÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ ÝÙ³Ý Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãϳ, »õ ·áñÍÇ »Ý ¹ñí»Éáõ µáÉáñ Ñݳñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ` Ý»ñ³éÛ³É É³Ûݳͳí³É å»ï³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÁ` ë»÷³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ä»ïù ¿ ÑÇß»óݻ٠ٻñ Çß˳ݳíáñ ÏáÉ»·³Ý»ñÇÝ, áñ å»ï³Ï³Ý ÉͳÏÝ»ñÁ »õ å»ï³Ï³Ý ѽáñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ` ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùÁ ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, »õ Ñ»Ýó Çñ»Ýù »Ý Ïáãí³Í ¹³ ³Ý»Éáõ:

Анекдот от ректора

В сумасшедшем доме комиссия спрашивает одного пациента:
- Ты кто?
- Я Наполеон Бонапарт!
Спрашивают другого:
- Ты кто?
- Я наполеон!
- Так Наполеон уже был в предыдущей палате.
- Я торт Наполеон!


# 3
16.11.06