АнонсСтартовал прием в аспирантуру РАУ

В РАУ стартует набор в аспирантуру (на места госзаказа очной формы обучения) по программам подготовки научно-педагогических кадров на 2020-2021 учебный год. Широкий спектр направлений подготовки (физика и астрономия, химические науки, биологические науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, психологические науки, экономика, юриспруденция, политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, образование и педагогические науки, языкознание и литературоведение, исторические науки и археология) представлен самыми актуальными на сегодняшний день специальностями.
 
Правила приема опубликованы на сайте РАУ по ссылке >>.
 
Прием документов для поступления в аспирантуру осуществляется с 4 мая до 24 июня. Документы просим отправлять по адресу эл.почты postgraduate_study@rau.am. О порядке и сроках проведения вступительного испытания все поступающие в аспирантуру будут дополнительно оповещены.
 
По местам, выделенным  Министерством науки и высшего образования РФ
 
01.04.10 Физика полупроводников
02.00.03 Органическая химия
03.01.04 Биохимия
03.01.09 Математическая биология, биоинформатика
05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,  комплексов и компьютерных сетей
05.13.17 Теоретические основы информатики
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам)
08.00.10  Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.14 Мировая экономика
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (США, Великобритания)
10.01.01 Русская литература
10.01.10 Журналистика
12.00.01 Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
12.00.02  Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
12.00.03 Гражданское право; Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс
12.00.10 Международное право; Европейское право
23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
23.00.04 Политические проблемы международных отношений  глобального и  регионального  развития

По местам, выделенным  Министерством образования, науки, культуры и спорта  РА
 
Ա. 04.10 Физика полупроводников
Բ.00.03 Органическая химия
Է.00.04 Этнография
Ը.00.02 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам)
Ը.00.03 Финансы, бухгалтерский учет
Ժ.02.04 Славянские языки
ԺԹ.00.01 Общая психология, теория и история психологии, психология личности

 
ПРЕИМУЩЕСТВА АСПИРАНТУРЫ РАУ
 
  • Аспирантам РАУ, обучающимся на очном отделении за счет средств федерального бюджета РФ и государственного бюджета РА назначаются государственные академические стипендии.
     
  • Аспиранты, достигшие весомых научных результатов, могут быть вовлечены в научно-исследовательскую деятельность РАУ в качестве научных сотрудников на основании соответствующего ежегодного договора с оплатой труда.
     
  • Лицам, обучающимся  в аспирантуре Российско-Армянского университета, освоившим программу подготовки научно-педагогических кадров предоставляется возможность прохождения государственной итоговой аттестациии  с последующей выдачей диплома государственного образца РФ “Исследователь. Преподаватель-исследователь”.

     

 
Հայ-Ռուսական համալսարանը (ՀՌՀ) հայտարարում է ասպիրանտուրայի 2020/21 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն

ՌԴ գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից հատկացված պետպատվերի շրջանակներում (առկա ուսուցում) հետևյալ գիտական մասնագիտություններով
 
01.04.10 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
02.00.03  Օրգանական քիմիա
03.00.04 Կենսաքիմիա
03.01.09 Մաթեմատիկական կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա
05.13.11 Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում  
05.13.17  Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ
05.13.18 Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ, ծրագրային համալիրներ
05.13.19 Ինֆորմացիայի պաշտպանության համակարգեր և մեթոդներ, ինֆորմացիոն անվտանգություն  
08.00.05 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
08.00.10 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
08.00.14 Համաշխարհային տնտեսագիտություն
10.01.01 Ռուս գրականություն
10.01.03 Արտասահմանյան ժողովուրդների գրականություն (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա)
10.01.10 ժուռնալիստիկա
12.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն
12.00.02 Սահմանադրական իրավունք; սահմանադրական դատավարություն; Մունիցիպալ իրավունք
12.00.03 Քաղաքացիական իրավունք, Ձեռնարկատիրական իրավունք; Ընտանեկան իրավունք
12.00.08 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
12.00.09 Քրեական դատավարություն
12.00.10 Միջազգային իրավունք: Եվրոպական իրավունք
23.00.01  Քաղաքականության տեսություն և փիլիսոփայություն; Քաղաքական գիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
23.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ, գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ
23.00.04 Միջազգային հարաբերությունների, գլոբալ և տարածաշրջանային զարգացման քաղաքական պրոբլեմներ
 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հատկացրած տեղերով.
 
Ա. 04.10 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Բ.00.03 Օրգանական քիմիա
Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.03 Ֆինանսներ,հաշվապահական հաշվառում
Է.00.04 Ազգագրություն
Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ
ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբամության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
 
Ընդունման կանոններին կարող եք ծանոթանալ ՀՌՀ պաշտոնական կայքում, անցնելով տվյալ հղումով >>
 
Փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները կընդունվեն մայիսի 4-ից մինչև հունիսի 24-ը 2020 թ. տվյալ էլ. փոստով. postgraduate_study@rau.am: Բոլոր դիմորդները լրացուցիչ կտեղեկացվեն ասպիրանտուրայում ընդունելության քննությունների անցկացման կարգի և ժամկետի մասին:

ENG >>
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью