ՀայտարարություններՄագիստրատուրա | Հայկական և ռուսական բաժանմունքներ | Ընդունելություն

04.05.2020
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՌՀ)
հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ընդունելություն մագիստրատուրա՝
հետևյալ ուղղություններով և մագիստրոսական ծրագրերով.
(ռուսական բաժին)
(անվճար և վճարովի)
 
Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա (Համակարգային ծրագրավորում; Մաթեմատիկական մոդելավորում; Տեղեկատվության պաշտպանության  մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում; Մաթեմատիկական ֆիզիկա; Տնտեսական գործունեության մաթեմատիկական և տեղեկատվական ապահովում; Մաթեմատիկական կիբերնետիկա; Մեքենայական ուսուցում; Artificial intelligence in finance (Արհեստական բանականությունը ֆինանսներում); Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների մասին գիտություն)    
Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա (Միկրոէլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա; Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր; Քվանտային էլեկտրոնիկա)
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր (Ռադիոտեխնիկայի և կապի համակարգեր և սարքավորումներ)     
Տնտեսագիտություն (Քաղաքական տնտեսագիտություն; Ֆինանսական տնտեսագիտություն; Միջազգային տնտեսագիտություն; Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ; Տնտեսագիտություն և միգրացիա; Ապահովագրություն; Մեգատնտեսագիտություն)  
Կառավարում (Ռազմավարական կառավարում; Նախագծերի կառավարում; Կրթության կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Կառավարումն առողջապահության մեջ; Կառավարումը մշակույթի ոլորտում; Բիզնես ինժինիրինգ)    
Զբոսաշրջություն  (Զբոսաշրջության ծառայությունների տեխնոլոգիան և կազմակերպումը)   
Իրավագիտություն (Վարչական իրավունք և դատավարություն; Քաղաքացիական դատավարություն, արբիտրաժային դատավարություն; Առողջապահական իրավունք; Սահմանադրական իրավունք, մունիցիպալ իրավունք; Կորպորատիվ իրավաբան; Միջազգային հանրային իրավունք, եվրոպական իրավունք; Ձեռնարկատիրական, կոմերցիոն իրավունք; Քրեական իրավունք, կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք; Քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, օպերատիվ հետախուզական գործունեություն)     
Քաղաքագիտություն  (Կիրառական քաղաքագիտություն; Ազգային անվտանգություն)  
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)   
Հոգեբանություն  (Կառավարման հոգեբանություն; Անձի հոգեբանություն; Ընտանեկան հոգեբանություն և ընտանեկան խորհրդատվություն; Քաղաքական հոգեբանություն)   
Բանասիրություն  (Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդում / Լեզվամշակութաբանություն; Ռուս և համաշխարհային գրականության տեսություն և պատմություն; Թարգմանչական գործ)  
Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (Չինագիտություն; Ճապոնագիտություն; Ֆրանկոֆոնյան երկրների արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն; Իրանագիտություն; Հնդկագիտություն; Արաբագիտություն; Թյուրքագիտություն)    
Լեզվաբանություն (Օտար լեզուների և մշակույթների դասավանդման տեսություն և մեթոդաբանություն; Համաժամանակյա (սինխրոն) և գրավոր թարգմանություն)    
Փիլիսոփայություն (Համաշխարհային վերափոխումների փիլիսոփայություն)
Լրագրություն  (Քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական լրագրություն; Մշակույթի և լրատվության ոլորտի մեկնաբան)   
Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր (Ռազմավարական հաղորդակցությունները գովազդում և PR-ում)  

 
(հայկական բաժին)
(անվճար և վճարովի)
 
Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)   
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Մասնագիտական մանկավարժություն
Ֆիզիկա
Էներգետիկա
Վերականգնողական էներգետիկա (մեկամյա ծրագիր)
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր  և սարքեր
Տնտեսագիտություն
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
Տվյալների վերլուծություն (Big data analysis)
Բիզնես վարչարարություն 
Բիզնես վարչարարություն (մեկամյա ծրագիր)
 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Ֆինանսներ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
Ապահովագրական գործ
 Կառավարում
Կառավարում
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Զբոսաշրջության կառավարում
Նախագծերի կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)
Զբոսաշրջություն
Զբոսաշրջություն
Իրավագիտություն
Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
Քաղաքացիական դատավարություն և դատավարություն
Քրեական իրավունք, քրեաբանություն և դատավարություն
Գործարարական իրավունք
Միջազգային և եվրոպական իրավունք
Առողջապահական իրավունք
Քաղաքագիտություն
Կիրառական քաղաքագիտություն 
Ազգային անվտանգություն
Միջազգային հարաբերություններ 
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Լրագրություն 
Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն
Սարքաշինություն և չափագիտություն
(Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
Արևելագիտություն 
Արաբագիտություն
Թյուրքագիտություն 
Իրանագիտություն
Հնդկագիտություն
Արվեստի տեսություն և պատմություն 
Կինոգիտություն
 
 
2020-2021 ուսումնական տարում Հայ-Ռուսական համալսարանն իրականացնում է մագիստրատուրայի ընդունելություն հետևյալ համատեղ մագիստրոսական ծրագրերով՝ 
 
Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտ (МГИМО(У))
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն (երկակի դիպլոմի տրամադրմամբ)   
 
Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Առողջապահական իրավունք (ՀՌՀ դիպլոմի և ԵՊԲՀ վկայականի տրամադրմամբ)  

 

 

 
Ուսման տևողությունը 2 տարի է:
Փաստաթղթերն ընդունվում են առցանց՝ մինչև օգոստոսի 26-ը ներառյալ2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության անվճար թափուր տեղեր >> 
Հարցազրույցներն անցկացվելու են միևնույն ժամանակահատվածում՝ ըստ ստացված դիմումների:
Տեղեկատու հեռ.՝ +374 91 933 123, +374 93-966-000 (Viber / WhatsApp)
Е-mail: elza.gevorgyan@rau.am
 
Հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվելու է կայքում: