ՀՌՀԳիտությունԻնստիտուտներ, կենտրոններ, գիտական խմբեր

Ինստիտուտներ, կենտրոններ, գիտահետազոտական խմբեր, լաբորատորիաներ

 

Գիտական ինստիտուտներ և կենտրոններ

 

 • Ռուս բանասիրության ինստիտուտ
 • Հեռաուսուցման կենտրոն,
 • ՀՌՀ-ի «Նանոտեխնոլոգիաներն էլեկտրոնիկայում» գիտակրթական կենտրոն (ԳԿԿ),
 • Ռուսաց լեզվի գիտամեթոդական կենտրոն (ԳՄԿ) վրա,
 • Համակարգերի ծրագրավորման գիտահետազոտական լաբորատորիա (ՀՌՀ-ում բացվել է ՌԴ ԳԱ համակարգերի ծրագրավորման ինստիտուտի հետ համատեղ),
 • Մոլեկուլային կենսաբանության և բժշկության գիտահետազոտական լաբորատորիա,
 • Մաթեմատիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա,
 • Ավտոմատ նույնականացման (իդենտիֆիկացիայի) տեխնոլոգիաների լաբորատորիա (ՀՌՀ-ում բացվել է «Intermec Technologies» կորպորացիայի հետ համատեղ),
 • Տեղեկատվական անվտանգության հրահանգիչ:

 

Գիտահետազոտական խմբեր

 

 • «Քաղաքականության, տնտեսության և իրավունքի առկա խնդիրները» գիտահետազոտական խումբ
 • «Բնական լուսասենսիբիլիզատորների և բջջային ու ենթաբջջային կառուցվածքների փոխազդեցության ուսումնասիրում» գիտահետազոտական խումբ
 • «Կրթության փիլիսոփայությունը գլոբալացման պայմանների համատեքստում» գիտահետազոտական խումբ
 • «Նանոլարային դաշտի դիմադրիչներ» գիտահետազոտական խումբ
 • «Բնական դիանթրոնների և իզոֆլավոնների հակաուռուցքային, հակաաթերոգեն և հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրում» գիտահետազոտական խումբ
 • «Շերտավոր նանոկառուցվածքների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրում» գիտահետազոտական խումբ
 • «Տարացիկլ միացություններ և դրանց կենսաբանական գործունեության մեխանիզմներ պարունակող N, S, O կարգի նոր թունաքիմիկատների նպատակաուղղված սինթեզ» գիտահետազոտական խումբ
 • «Ուսանողների հարմարվողականության խնդիրն օտար մշակութային միջավայրի պայմաններում» գիտահետազոտական խումբ

 

 

Լաբորատորիաներ: ՀՌՀ ուսումնական լաբորատորիաներ

 

Ատոմային և քվանտային ֆիզիկայի լաբորատորիա, վակուումային և պլազմային էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա, նյութագիտության լաբորատորիա, մեխանիկայի և մոլեկուլային ֆիզիկայի լաբորատորիա, միկրոէլեկտրոնիկայի և կարծր էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա, օպտիկայի լաբորատորիա, էլեկտրատեխնիկայի տեսության հիմունքների լաբորատորիա, կիսահաղորդչային սարքերի տեխնոլոգիաների լաբորատորիա, էլեկտրականության լաբորատորիա, կիսահաղորդչային Էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա, կենսաքիմիայի լաբորատորիա, բջջային ճարտարագիտության լաբորատորիա, ընդհանուր կենսաբանության, կենդանաբանության և բուսաբանության լաբորատորիա, ընդհանուր քիմիայի լաբորատորիա, քրոմատոգրաֆիայի և սպեկտրոսկոպիայի լաբորատորիա, բնապահպանության, կենսաբազմազանության և Հարավային Կովկասի կենսաշխարհի կարիոլոգիական վերլուծության լաբորատորիա, համակարգերի ծրագրավորման լաբորատորիա, «Sun Microsystems» լաբորատորիա, ավտոմատ նույնականացման (իդենտիֆիկացիայի) տեխնոլոգիաների լաբորատորիա, տեղեկատվական անվտանգության հրահանգիչ, հոգեբանական դասընթացների լաբորատորիա :

 

ՀՌՀ համատեղ լաբորատորիաներ և գիտական կենտրոններ

 

 • Համակարգերի ծրագրավորման լաբորատորիա (բացվել է ՌԴ ԳԱ համակարգի ծրագրավորման ինստիտուտի հետ համատեղ)
 • Sun Microsystems լաբորատորիա (բացվել է «Sun Microsystems» կորպորացիայի հետ համատեղ)
 • Կիսահաղորդչային Էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա (բացվել է ՀՀ ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի հենքի վրա)
 • Ավտոմատ նույնականացման (իդենտիֆիկացիայի) տեխնոլոգիաների լաբորատորիա (բացվել է «Intermec Technologies» կորպորացիայի հետ համատեղ)

 

Գիտական ուղղվածություններ. դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական տրամաբանություն, հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն, մաթեմատիկական կիբեռնետիկա, տեղեկատվության տեսություն, մաթեմատիկական մոդելավորում, նեյրոնային ցանցեր, կիսահաղորդիչներ, նանոկառուցվածքների ֆիզիկա, տարածական կառուցվածքներ, մեզոսկոպիկ կառուցվածքներ, օպտիկական ճառագայթման փոխազդեցությունը իրի հետ, օպտիկական երևույթները ռադիոհաղորդիչներում և բարակ թաղանթներում, ինտեգրալ օպտիկական սխեմաներ, ռադիոկապ և ռադիոհեռարձակում, հեռահաղորդակցության գծերի նախագծում, գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, կենսաճարտարագիտություն, տարացիկլ միացություններ, կենսաբանական քիմիա, կենսաօրգանական քիմիա, բնական օրգանական միացությունները և դրանց սինթետիկ անալոգները, մանկավարժական հոգեբանություն, գործունեության և վարքագծի հոգեբանություն, դրդապատճառների հոգեբանություն, կազմակերպությունների տնտեսական խնդիրները և տնտեսության կառավարումը, տնտեսական զարգացում և աճ, տնտեսության կանխատեսում և պլանավորում, տնտեսական շրջափուլերը և ճգնաժամերը, տնտեսական քաղաքականություն, տնտեսության պետական կարգավորում, համաշխարհային տնտեսություն, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, դրամագիտության, դրամային և հարկային տեսություններ, դրամավարկային ինստիտուտներ, տնտեսության կայունացում, պետական և վարչական կառավարում, տեղական և տարածաշրջանային կառավարում, լրագրություն, զանգվածային լրատվամիջոցներ, ընդհանուր լեզվագիտության, գրականության տեսություն, միջազգային հարաբերությունների տեսություն, արտաքին քաղաքականություն և դիվանագիտություն, քաղաքական համակարգերի տեսություն, ներքին քաղաքականություն, քաղաքական տեսությունների պատմություն, ընտրական համակարգեր, ընտրություններ, հանրաքվեներ, մշակութային զբոսաշրջություն, առանձին երկրների և ժողովուրդների մշակույթներ, պետության և իրավունքի ընդհանուր տեսություն, պետական (սահմանադրական) իրավունք, պետության և իրավունքի պատմություն, քաղաքացիական իրավունք, քաղաքացիական դատավարություն, վարչական իրավունք, իրավապահ մարմիններ, քրեական իրավունք, քրեական դատավարություն, միջազգային իրավունք: