ՀՌՀԳիտությունԳիտական դպրոցներ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Դիֆերենցիալ հավասարումներ. հիպոէլիպտիկ և գրեթե հիպոէլիպտիկ հավասարումների հատկանիշների ուսումնասիրություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ. Ղազարյանը, ֆ-մ.գ.դ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Գ. Կարապետյանը, ֆ-մ.գ.թ., փ.գ.դ., գիտական գծով պրոռեկտոր Պ. Ավետիսյանը, ֆ-մ.գ.դ., դոցենտ Վ. Մարգարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 8 ատենախոսություն, հրապարակել 3 մենագրություն և 22 գիտական աշխատություն:


Մաթեմատիկական տրամաբանություն, հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, ալգորիթմերի տեսություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ի. Զասլավսկին, ֆ-մ.գ.թ., գիտական գծով պրոռեկտոր Գ. Սարգսյանը, ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ Ա. Չուբարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 3 ատենախոսություն, հրապարակել 1 մենագրություն և 12 գիտական աշխատություն:

Կիսահաղորդիչների և մեկուսիչների ֆիզիկա. կիսահաղորդչային նանո-էլեկտրոնիկա
Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ամբիոնի վարիչ Է. Ղազարյանը, ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր, դեկան Հ. Սարգսյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 13 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 50 գիտական աշխատություն:

Ինֆորմատիկայի տեսության հիմունքներ. թվային սխեմաների և «ՍԲԻՍ» ավտոմատ նկարագրման լեզուներ

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Շ. Բոզոյանը, ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ, դեկան Վ. Եղիազարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 6 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 34 գիտական աշխատություն:

Տեղեկատվության պաշտպանության մեթոդներ և համակարգեր, տեղեկատվական անվտանգություն
Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են տ.գ.դ., ամբիոնի վարիչ Վ. Թաիրյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Դ. Ասատրյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 3 ատենախոսություն, հրապարակել 24 գիտական աշխատություն:

Տնտեսագիտություն և ժողովրդական տնտեսության կառավարում. ռազմավարական և կորպորատիվ կառավարման արդի հիմնախնդիրները, հանրային կառավարման հիմնախնդիրները

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են տ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Յու. Սուվարյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Դավոյանը, տ.գ.դ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Ա. Սուվարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 7 ատենախոսություն, հրապարակել 6 մենագրություն և 64 գիտական աշխատություն:

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ. ֆինանսական ոլորտի պետական կարգավորումը հետխորհրդային երկրներում

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Պետրոսյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր, զարգացման գծով պրոռեկտոր Է. Սանդոյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Բագրատյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 9 ատենախոսություն, հրապարակել 5 մենագրություն և 38 գիտական աշխատություն:


Համաշխարհային տնտեսագիտություն. անցումային շրջանի տնտեսություն, արտաքին առևտրական տնտեսական հարաբերություններ, տնտեսական անվտանգություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են տ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ռեկտոր Ա. Դարբինյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Թ. Մանասերյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Թ. Թորոսյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 13 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 21 գիտական աշխատություն:Լրագրություն. լրագրության տեսություն և պատմություն, վերլուծական լրագրություն, ռադիոյի և հեռուստատեսության լրագրություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են պ.գ.դ., ամբիոնի վարիչ Ս. Հայրապետյանը, բ.գ.թ., պրոֆեսոր Մ. Հովսեփյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 12 ատենախոսություն, հրապարակել 4 մենագրություն և 35 գիտական աշխատություն:


Սլավոնական լեզուներ. ռուս բանասիրության և դրա` հայ իրականության ու

հայագիտության հետ ունեցած առնչակցությունների ուսումնասիրություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են բ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ռուս բանասիրության ինստիտուտի գիտական ղեկավար Ա. Գրիգորյանը, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Ա. Խաչիկյանը, բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Ա. Եղիազարյանը, բ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Լ. Մելիքսեթյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 9 ատենախոսություն, հրապարակել 5 մենագրություն և 92 գիտական աշխատություն:

Սահմանադրական իրավունք, մունիցիպալ Իրավունք.

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Խաչատրյանը, ի.գ.թ., ամբիոնի վարիչ Ֆ. Թոխյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 6 ատենախոսություն, հրապարակել 4 մենագրություն և 57 գիտական աշխատություն:


Քրեական իրավունք և քրեաբանություն, քրեակատարողական իրավունք
Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ի.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Ավետիսյանը, ի.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Ս. Ծաղիկյանը, ի.գ.թ., դոցենտ Ա. Ղամբարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 5 ատենախոսություն, հրապարակել 4 մենագրություն և 75 գիտական աշխատություն:

Քաղաքական ինստիտուտներ, էթնոքաղաքական կոնֆլիկտաբանություն, ազգային և

քաղաքական գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են փ.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Կ. Միրումյանը, պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Ա. Ենգոյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Մանուկյանը, տ.գ.թ. Ա. Թևանյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 10 ատենախոսություն, հրապարակել 5 մենագրություն և 69 գիտական աշխատություն:

Համաշխարհային քաղաքականություն և միջազգային հարաբերություններ

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Վ. Մելիքյանը, պ.գ.թ. Գ. Գևորգյանը, փ.գ.թ., դոցենտ Է. Ղազարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 3 ատենախոսություն, հրապարակել 3 մենագրություն և 50 գիտական աշխատություն:


Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա. նանոհամակարգերի վրա հիմնված արևային

մարտկոցների մշակում և ուսումնասիրում

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Պետրոսյանը, տ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Վ. Գևորգյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 2 ատենախոսություն, հրապարակել 39 գիտական աշխատություն:

Օպտիկա. լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Պապոյանը, ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Է. Վարդանյանը, ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Դ. Սարգսյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում հրապարակել են 2 մենագրություն և 68 գիտական աշխատություն:

Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն
Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են փ.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Ս. Հովհաննիսյանը, փ.գ.դ., պրոռեկտոր Պ. Ավետիսյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 2 ատենախոսություն, հրապարակել 4 մենագրություն և 54 գիտական աշխատություն:

Սոցիալական հոգեբանության. սոցիալ-հոգեբանական տեխնոլոգիաների մշակում և ներդրում

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են հ.գ.թ., դոցենտ, դեկան Ա. Բերբերյանը, հ.գ.թ., դոցենտ Ս. Կազդանյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 1 ատենախոսություն, հրապարակել 3 մենագրություն և 69 գիտական աշխատություն:

Կենսաքիմիա. բժշկական կենսաբանություն և կենսաճարտարագիտություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են կ.գ.դ., պրոֆեսոր, դեկան Գ. Վարդապետյանը, կ.գ.դ., պրոֆեսոր Էդ. Յավրույանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 4 ատենախոսություն, հրապարակել 49 գիտական աշխատություն:

Ֆիզիկական քիմիա. ընդհանուր և դեղագործական քիմիա

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականն է ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ենգոյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 1 ատենախոսություն, հրապարակել 1 մենագրություն և 28 գիտական աշխատություն:


Օրգանական քիմիա. կենսականորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ և հետազոտում
Այս բնագավառի առաջատար գիտնականն է ք.գ.դ., պրոֆեսոր Գ. Դանաղուլյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 2 ատենախոսություն, հրապարակել 1 մենագրություն և 41 գիտական աշխատություն:

Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրային համակարգեր

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ֆ-մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Վաղարշակյանը, ֆ-մ.գ.դ., դոցենտ Ս. Բերբերյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 3 ատենախոսություն, հրապարակել 1 մենագրություն և 14 գիտական աշխատություն:


Քաղաքացիական իրավունք, քաղաքացիական դատավարություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնական է ի.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Ա. Թունյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում հրապարակել են 1 մենագրություն և 37 գիտական աշխատություն:


Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են ի.գ.դ., պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ Գ. Սաֆարյանը, ի.գ.թ., դոցենտ, դեկան Կ. Սարդարյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 1 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 17 գիտական աշխատություն:

Համաշխարհային պատմություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են պ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Ե. Մարգարյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ. Մուրադյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 1 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 37 գիտական աշխատություն:

Ռոմանագերմանական լեզուներ, արտասահմանյան գրականություն

Այս բնագավառի առաջատար գիտնականներն են բ.գ.թ., դոցենտ, դեկան Ա. Սիմոնյանը, բ.գ.դ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ Ա. Ջիվանյանը: Սույն գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2005-2009 թթ. ընթացքում պաշտպանել են 3 ատենախոսություն, հրապարակել 2 մենագրություն և 55 գիտական աշխատություն: