ԿրթությունՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՌՀ ասպիրանտուրան գործում է  ՌԴ կրթության նախարարության 15.01.2003թ. №58 հրամանի համաձայն, որն արտոնավորում է հետբուհական մասնագիտական ոլորտում կրթական գործունեություն ծավալելու իրավունքը և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 22.05.2003թ. №353-Ա/Ք հրամանի համաձայն` գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նպատակով ասպիրանտուրա բացելու մասին:
ՀՌՀ դոկտորանտուրան գործում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության` ՀՌՀ դոկտորանտուրայի բացման մասին 26.11.2010թ. №1648-Ա/Ք հրամանի համաձայն` բարձրագույն որակավորման գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նպատակով:

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժնի վարիչն է կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Գայանե Աշոտի Ասլանյանը:
Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի գլխավոր մասնագետն է Գոհարիկ Կամսարի Մարտիրոսյանը:
Ասպիրանտուրա, դոկոտորանտուրա ընդունվելու հայտերը և հայցորդության ձևակերպման բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը  ընդունվում են հետևյալ հասցեով` 0051, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հովսեփ Էմին փ. 123, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան:
Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին.
Հեռ` (+374 10) 26-28-11;  27-70-52 (124),
Ֆաքս` (+374 10) 28-97-01
Էլ. փոստ` postgraduate_study@rau.am.
 
 
 
 
ՌԴ գիտության և կրթության նախարարության կողմից հաստատված Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը`
01.04.10.
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
02.00.03.
Օրգանական քիմիա
03.01.04.
Կենսաքիմիա
05.13.11.
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
05.13.17.
Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ
05.13.18.
Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ, ծրագրային համալիրներ
05.13.19.
Ինֆորմացիայի պաշտպանության համակարգեր և մեթոդներ, ինֆորմացիոն անվտանգություն
08.00.01.
Տնտեսագիտության տեսություն
08.00.05.
Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
08.00.10.
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
08.00.14.
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
10.01.01.
Ռուս գրականություն
10.01.03.
Արտասահմանյան ժողովուրդների գրականություն (ԱՄՆ,Մեծ Բրիտանիա)
10.01.10.
Ժուռնալիստիկա
10.02.03 Սլավոնական լեզուներ
12.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն
12.00.02.
Սահմանադրական իրավունք; դատական սահմանադրական դատավարություն; մունիցիպալ իրավունք
12.00.03.
Քաղաքացիական իրավունք; ձեռնարկատիրական իրավունք; ընտանեկան իրավունք
12.00.08.
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
12.00.09.
Քրեական  դատավարություն
12.00.10.
Միջազգային իրավունք: Եվրոպական իրավունք
23.00.01.
Քաղաքականության տեսություն և փիլիսոփայություն; Քաղաքական գիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
23.00.02.
Քաղաքական  ինստիտուտներ, գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ
23.00.04
Միջազգային հարաբերությունների, գլոբալ և տարածաշրջանային զարգացման քաղաքական խնդիրներ
 
 
 
 
ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության կողմից հաստատված Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը`
Ա.01.02.
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.05.
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.09.
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.04.10.
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Բ.00.03.
Օրգանական քիմիա
Բ.00.10.
Կենսօրգանական քիմիա
Գ.00.02.
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.03.
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.04. 
Կենսաքիմիա
Գ.00.08.
Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն էկոլոգիա
Գ.00.16.
Կենսաինֆորմատիկա
Ե.12.02.
Անտենաներ, գերբարձր հաճախականության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ
Ե.12.03.
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.13.04.
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.05.
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Է.00.00 Պատմական գիտություններ
Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Ը.00.02.
Տնտեսության, նրա  ոլորտների  տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.03.
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.06. 
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ժ.01.06.
Ժուռնալիստիկա
Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.04.
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.07.
Ռոմանագերմանական լեզուներ
ԺԲ.00.01.
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական  և իրավական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.02.
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.03.
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.04.
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.05.
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.06.
Միջազգային իրավունք
ԺԳ. 00.02.
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ֆիզիկա)
ԺԹ.00.01.
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԻԳ.00.01.
Քաղաքագիտական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.02.
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
 
 
 
 
2010թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը բացել է դոկտորանտուրա հետևյալ գիտական ուղղություններով`
Ա.01.02.
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.04.10.
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ը.00.02.
Տնտեսության, նրա  ոլորտների  տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.06.
Միջազգային տնտեսագիտություն
ԺԲ.00.05.
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԻԳ.00.01.
Քաղաքագիտական գիտության տեսություն

 
 
Վճարովի ասպիրանտուրայի ուսման վարձը՝
 
Գիտության բնագավառը,
մասնագիտությունը
ԱՊՀ երկների, Վրաստանի քաղաքացիների համար
Օտարերկրյա քաղաքացիների
Ֆիզիկա և աստղագիտություն
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Քիմիական գիտություններ
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Կենսաբանական գիտություններ
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Տեղեկատվական անվտանգություն
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Տնտեսագիտություն
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Իրավագիտություն
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Քաղաքական գիտություններ և տարածաշրջանագիտություն
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
ԶԼՄ և տեղեկատվա-գրադարանային գործ
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Տեխնիկական գիտություններ
785 000 դրամ
1 200 000 դրամ
Պատմական գիտություններ
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Լեզվաբանություն
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Մանկավարժական գիտություններ
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
Հոգեբանական գիտություններ
785 000 դրամ
1 400 000 դրամ
 
 
Հայցորդության ուսման վարձը՝
 
Գիտության բնագավառը,
մասնագիտությունը
ԱՊՀ երկների, Վրաստանի քաղաքացիների համար
Օտարերկրյա քաղաքացիների
Ֆիզիկա և աստղագիտություն
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Քիմիական գիտություններ
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Կենսաբանական գիտություններ
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Տեղեկատվական անվտանգություն
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Տնտեսագիտություն
400 000 դրամ
700 000 դրամ
Իրավագիտություն
500 000 դրամ
800 000 դրամ
Քաղաքական գիտություններ և տարածաշրջանագիտություն
450 000 դրամ
750 000 դրամ
ԶԼՄ և տեղեկատվա-գրադարանային գործ
400 000 դրամ
700 000 դրամ
Տեխնիկական գիտություններ
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Պատմական գիտություններ
400 000 դրամ
700 000 դրամ
Լեզվաբանություն
400 000 դրամ
700 000 դրամ
Մանկավարժական գիտություններ
350 000 դրամ
650 000 դրամ
Հոգեբանական գիտություններ
400 000 դրամ
700 000 դրամ
 
 
Օտարերկրյա քաղաքացիների համար ռուսաց/հայոց լեզվի ուսուցման նախապատրաստական կուրսերի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 650 000 դրամ:

ՀՌՀ շրջանավարտների և հիմնական աշխատակիցների համար հայցորդության տարեկան վարձը կազմում է 250 000 դրամ:

Յուրաքանչյուր թեկնածուական քննություն հանձնելու վճարը կազմում 25 000 դրամ, իսկ ՀՌՀ գիտամանկավարժական կազմի և վարչական աշխատողների համար անվճար է:

Վերականգնվող հայցորդների համար տարեկան ուսման վարձը հաշվարկվում է տվյալ ուս.տարվա ընդունելության վարձավճարին համեմատ:

Երեխայի խնամքի արձակուրդից հետո վերականգնվելու դեպքում հայցորդության տարեկան ուսման վարձը նույնն է, ինչ արձակուրդ գնալուց առաջ:
 
 

Ասպիրանտների համար

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրա մրցութային հիմունքներով գիտությունների թեկնածուների պատրաստման նպատակով (Doctor of Philosophy- Ph.D.) ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՊՀ երկրների և այլ օտարերկրյա երկրների քաղաքացիներ: Ասպիրանտուրայում գիտահետազոտական կադրերի պատրաստմանը թույլատրվում են այն անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն` դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի: Այն անձինք, ովքեր ունեն ասպիրանտուրան ավարտելու մասին վկայող դիպլոմ կամ գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, իրավունք չունեն գիտահետազոտական կադրերի պատրաստման նպատակով ասպիրանտուրայում երկրորդ կամ հաջորդիվ բարձրագույն կրթություն ստանալ պետական բյուջեի կողմից գումարի հատկացմամբ, ՌԴ սուբյեկտների և տեղական բյուջեների հաշվին: Քաղաքացիների ընդունելությունը ասպիրանտուրա իրականացվում է մրցութային հիմունքներով: Ասպիրանտների պատրաստումը իրականացվում է ուսման երկու ձևով` առկա և հեռակա: Առկա ասպիրանտուրա աշխատանքից ազատվելով մրցության հիմունքներով ընդնունվում են բուհերի շրջանավարտների և մասնագետների թվից Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության այն քաղաքացիները, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը, իսկ հեռակա` 45-ը, ովքեր ունեն բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, ովքեր աշխատում են բուհերում, ձեռնարկություններում, այլ կազմակերպություններում և հիմնարկներում, ինչպես նաև նրանք, ովքեր ունեն գիտահետազոտական ստեղծագործական ձեռքբերումներ:
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ առկա ասպիրանտուրայում ուսւոմը տևում է 3 տարի, իսկ հեռակայում` 4:
ՌԴ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ մաթեմատիկական, բնագիտական և տեխնիկական մասնագիտություններով առկա ասպիրանտուրայում ուսւոմը տևում է 4 տարի, իսկ հեռակայում` 5:
Սոցիալ-հումանիտար մասնագիտություններով առկա ասպիրանտուրայում ուսւոմը տևում է 3 տարի, իսկ հեռակայում` 4: ՀՀ քաղաքացիների և իրենց հետ հավասար իրավունք ունեցող ՌԴ քաղաքացիների ընդունումը ասպիրանտուրա ըստ պետբյուջեի հատկացված տեղերի իրականացվում է մրցութային հիմունքներով ըստ ապիսրանտների ընդունելության ծրագրի, որը հաստատված է ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության և ՌԴ գիտության նախարարության կողմից: Օտարերկրյա քաղաքացիները` ի թիվս ԱՊՀ քաղաքացիների, ընդունվում են ասպիրանտուրա ՀՀ բյուջեի և ՌԴ բյուջեի հաշվին ՀՀ և ՌԴ կրթության և գիտության նախարարությունների կողմից ուղղորդման առկայության դեպքում: ԱՊՀ երկրների և օտարերկրյա քաղաքացիները` ըստ ՀՀ և ՌԴ միջազգային պայմանագրերի և միջկառավարական համաձայնագրերի կամ ուղիղ կապերով արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, որոնք նախատեսում են վճարել իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ուսման լրիվ վարձը, ինչպես նաև ՀՌՀ ռեկտորատի կողմից հավելյալ ծառայությունները, կարող են ասպիրանտուրա ընդունվել:
 
Ասպիրանտուրա ընդունվողները պետք է ներկայացնեն հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը`
 • ՀՌՀ ռեկտորի անունով ասպիրանտուրա ընդունվելու դիմում:
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի պատճեն (արտասահմանում կրթություն ստացած անձանց համար` ի թիվս ԱՊՀ քաղաքացիների, համապատասխան դիպլոմի պատճեն, ինչպես նաև ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված օտարերկրյա պետության կրթության փաստաթղթերի` ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմին համապատասխանությունը հաստատող վկայականի պատճեն):
 • Հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի և գիտահետազոտական հաշվետվությունների ցուցակ: Այն անձինք, ովքեր չունեն գիտական աշխատանքներ և գյուտեր, ներկայացնում են ռեֆերատներ ըստ ընտրած մասնագիտության:
 • Ասպիրանտուրա ընդունվողի կողմից թեկնածուական քննություններ հանձնելու դեպքում վկայական (այն անձանց համար, ովքեր հանձնել են թեկնածուական քննություններ արտասահմանում` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված վկայական առ այն, որ ներկայացվող փաստաթուղթը օրինական ուժ ունի):
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի, զորակոչիկների համար զինվորական գրքույկի (գրանցման վկայականի) և աշխատանքային գրքույկի պատճենները:
 • Հարցաթերթիկ և ինքնակենսագրություն (ձեռագիր` ռուսերենով):
 • Առողջության մասին տեղեկանք:
 • 3 լուսանկար (3X4 չափսի):
 • Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի կամ բուհի գիտական խորհուրդի արձանագրությունից քաղվածք այն անձանց համար, ովքեր ուղղորդվում են ասպիրանտուրա անմիջապես բուհը ավարտելուց հետո:
 • Բնութագիր աշխատավայրից :
 • Աշխատանքային գրքույկից քաղվածք(առկայության դեպքում):
Հավելյալ փաստաթղթերի ցուցակ`
 • Ռեֆերատ ըստ մասնագիտության,
 • Ամբիոնի գրախոսությունը տվյալ մասնագիտության գծով ռեֆերատի շուրջ անցկացված հարցազրույցի արդյունքների վերաբերյալ թեկնածուի հետ,
 • Քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից,
 • Նպատակային ասպիրանտուրա դիմողների համար` նամակ կազմակերպության կողմից և հովանավորող նամակ, որով վճարվում է ուսման վարձը:
Ընդունող հանձնաժողովը կայացնում է ասպիրանտուրայի ընդւոնելության քննությունների թույլատրման որոշումը հաշվի առնելով դիմողի հարցազրույցի արդյունքները ըստ համապատասխան ամբիոնի, որը տեղեկացնում է ընդունող հանձնաժողովին հարցազրույցի արդյունքների մասին: Ասպիրանտուրա ընդունվողները մասնակցում են մրցութային ընդունելության քննություններին (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից և ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության հետ համաձայնեցված ժամկետներում), որոնց ծրագրերը կազմում են բարձրագույն ուսումնական կրթության պետական կրթական չափանիշներին համապատասխան:
 • մասնագիտություն
 • փիլիսոփայություն
 • օտար լեզու
 • ինֆորմատիկա
 • ինֆորմատիկա կամ համակարգչից օգտվելու հիմունքներ (ստուգարք)
 • ռուսերեն (թելադրություն)` օտարերկրյա քաղաքացիների, այլ բուհերի շրջանավարտների (Հեռավոր Արևելքի) և ԱՊՀ երկրների քաղաքացիների համար (ստուգարք)
Հանձնաժողովը գնահատում է դիմողի գիտելիքների աստիճանը հինգ բալանոց համակարգով: Յուրաքանչյուր ընդունելության քննություն կամ ստուգարք գնահատվում է առանձին:

Ասպիրանտուրա ընդունվելու քննությունների գնահատման չափանիշները`
Գերազանց` ունի հիմնական հարցերի վերաբերյալ խորը, հիմնավոր և համակարգված տեսական գիտելիքներ: Հարցերին տրված է գրագետ, տրամաբանորեն ճիշտ ներկայացված պատասխան:
Լավ` բավականին լիակատար տեսական գիտելիքներ անհրաժեշտ գիտական տերմինոլոգիայի վերաբերյալ` չնչին սխալներով:
Բավարար` գիտելիքների ընդունելի մակարդակ` զգալի սխալներով:
Սոտւգարք` գիտելիքների բավարար մակարդակ
Չհանձնած ստուգարք` գիտելիքների բացակայության և անընդունելի մակարդակի դեպքում:
Ասպիրանտուրա դիմողը մասնագիտությունից բավարար գնահատական ստանալու դեպքում չի ընդունվում ասպիրանտուրա:
Ասպիրանտուրա են ընդունվում այն անձինք, որոնք ունեն ընդունելության ստուգարքների և քննությունների արդյունքով ամենաբարձր գնահատականները: Հավասար գնահատականների դեպքում ընդունվում են այն անձինք, ովքեր ունեն առավել բարձր գնահատական մասնագիտությունից:
Ընդունելության քննությունները անցկացվում են բանավոր և գրավոր, ինչպես նաև համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Ըստ ՀՀ գիտության և կրթության կողմից տրամադրված տեղերի ասպիրանտուրա ընդունվողը պետք է հանձնի կենտրոնացված քննություններօտար լեզվից և համակարգչային տեխնոլոգիաներից: Անկախ կենտրոնացված քննություններից ասպիրանտուրա ընդունվողը պետք է հանձնի օտար լեզու և համակարգչային տեխնոլոգիաներ ՀՌՀ-ում:
Մասնագիտության ընդունելության քննությունը նախորդում է այլ առարկաների քննություններին: Օտարերկրյա քաղաքացիները` ի թիվս ԱՊՀ քաղաքացիների, հանձնում են նույն ընդունելության քննությունները, ինչ ՀՀ և ՌԴ քաղաքացիները:
Մասնագիտական քննությանը հարգելի պատճառով չներկայանալու դեպքում նշանակավում է քննությունների հանձնման նոր օր և, համապատասխանաբար, տեղաշարժվում են այլ առարկաներից քննությունները` պահպանելով հանձնման հերթականությունը և ժամկետները:
 
Առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց համար ընդունելության քննություններն ու ստուգարքները`
 • Առողջական խնդիրներ ունեցող ընդունվողների թիվը մեկ դասասենյակում գրավոր քննություն հանձնելիս չի գերազանցում 12-ը, իսկ բանավոր քննության դեպքում` 6-ը:
 • Թույլատրվում է դասասենյակում ընդունելության քննություն կամ ստուգարք հանձնելիս առողջական խնդիրներ ունեցող ընդունվողներին, իրենց անհատական հատկանիշներից ելնելով, անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերող կազմակերպության աշխատողների կամ ներառված անձանց ներկայությունը:
 • Առողջական խնդիրներ ունեցող ընդունվողները կարող են ընդունելության քննություն կամ ստուգարք հանձնելիս օգտվել այլ տեխնիկական միջոցներից, որոնք իրենց անհրաժեշտ են` իրենց անհատական հատկանիշներից ելնելով:
 • Խոսքի ծանր խանգարում ունեցող, խուլ, լսողության հետ խնդիրներ ունեցող անձանց համար նախատեսված է ձայնն ուժգնացնող սարքավորում, իսկ ընդունելության քննություններն ու ստուգարքները անցկացվում են գրավոր: 
Սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց նշված պայմանները տրամադրվում են ընդունելության դիմումի հիման վրա, ուր նշված է համապատասխան հատուկ պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը:
Ընդունելության քննությունները չի թույլատրվում վերահանձնել: Հանձնված ընդունելության քննությունները գործում են մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում: Ասպիրանտուրա ընդունվողը իրավունք ունի բողոքարկել ընդունելության քննության արդյունքները: Բողոքարկման դիմումների ընդունումը տեղի է ունենում քննության օրը, և բողոքարկման արդյունքները հայտնի են դառնում նույն օրը:
Այն անձինք, ովքեր մասամբ կամ ամբողջությամբ հանձնել են թեկնածուական քննությունները, ասպիրանտուրա ընդունվելիս ազատվում են համապատասխան ընդունելության քննություններից:
Ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների իրավունք ունեցող անձինք` աշխատանքից հեռացմամբ կամ առանց դրա, իրավունք ունեն 30 օր տևողությամբ հավելյալ արձակուրդի` աշխատավայրի միջին ամսեկան աշխատավարձի պահպանմամբ, քննություններին պատրաստվելու և դրանք հանձնելու նպատակով, ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության: Արձակուրդի իրավունք տվող փաստաթուղթ է հանդիսանում ՀՌՀ ռեկտորի (պրոռեկտորի) կողմից ստորագրված տեղեկանքը առ այն, որ անձին թույլատրվում է հանձնել ընդունելության քննություններ (ուղարկվում է անձամբ):
Քննությունները հանձնելու հետ կապված, ինչպես նաև հետագա ապրուստի բոլոր ծախսերը հոգում է ասպիրանտուրա դիմողը:

Բողոքարկումների հանձնման և քննարկման ընդհանուր կանոնները
Ասպիրանտուրա ընդունվողը իրավունք ունի դիմել վերաքննիչ հանձնաժողով, եթե իր կարծիքով խախտվել է ընդունելության քննության կամ ստուգարքի անկացման կարգը և եթե նա համաձայն չէ ընդունելության քննության արդյունքում ստացած գնահատականի հետ: Բողոքարկման դիմումների ընդունելությունը կատարվում է քննության օրը, և բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են նույն օրը: Ընդունվողն իրավունք ունի ներկա գտնվել բողոքարկման քննարկման ժամանակ:
Բողոքարկումը քննելուց հետո վերաքննիչ հանձնաժողովը որոշում է կայացնում ընդունելության քննության արդյունքների գնահատականի փոփոխության կամ նույն գնահատականի պահպանման վերաբերյալ:
Նպատակային ասպիրանտուրա ընդւոնվող անձինք կնքում են պայմանագիր (ՀՌՀ-ի տրամադրության ներքո լինելու ուսման ավարտից հետո), հանձնում են ընդունելության քննությունները այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կամ գիտահետազոտական հիմնարկում, որտեղ նրանք անցնելու են պատրաստումը և որոնց հետ ՀՌՀ-ն ունի համապատասխան պայմանավորվածություն` համաձայնեցված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության հետ:
Նպատակային ասպիրանտուրայում սովորող ասպիրանտների պատրաստման հետ կապված ծախսերը հոգում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, գիտահետազոտական հիմնարկները, որտեղ այդ ասպիրանտները պատրաստվածություն են անցնում:
Այս անձանց ասպիրանտուրա ընդունելությունը իրականացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտահետազոտական հիմնարկների կողմից մրցույթից դուրս` խիստ հետևելով նպատակային ասպիրանտուրայի ընդունելության կանոններին և այն ժամկետներում, որոնք նշվել են ընդհանուր հիմունքներով ընդունելության համար:
Դիմողը տեղեկացվում է ասպիրանտուրա ընդունվելու կամ չընդունվելու մասին ընդունելության քննությունների ավարտից և ընդունող (մանդատային) հանձնաժողովի որոշումից հետո:
Առկա ասպիրանտուրա ընդունված անձանց աշխատանքից հեռացումը կատարվում է ըստ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության:
Ընդունելության քննությունների արդյունքում ստացած բալերի քանակի հաշվին ընդունված առկա ասպիրանտների կրթաթոշակը վճարվում է ընդունելության օրվանից, բայց ոչ ավելի շուտ քան նախորդ աշխատանքից հեռացումից հետո:
Ընդունելության քննությունների արդյունքում ստացած բալերի քանակը նշող ընունելության հրամանը (հրամանները)` ինչպես ընդունելության քննության գնահատականներով անվճար, այնպես էլ վճարովի ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ պայմանագրերից ելնելով, զետեղվում են կազմակերպության պաշտոնական կայքում և փակցվում են ընդունելության հանձնաժողովի տեղեկատվական ցուցանակին հրապարակման օրը:

Հայցորդների համար

Թեկնածուական աշխատանքի վրա ինքնուրույն աշխատող գիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդներ կարող են լինել այն անձինք, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրի որակավորում, մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ինչպես նաև ատենախոսության վրա աշխատանքը արտադրական, գիտական կամ մանկավարժական գործունեության հետ համադրող անձինք:
Այն անձինք, ովքեր գրանցվում են ըստ մասնագիտության, որը տարբերվում է բարձրագույն կրթության մասին վկայող իրենց դիպլոմից (դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրատուրա) անպայման պետք է ուսման մեկ տարվա ընթացքում հանձնեն ընտրված մասնագիտությամբ որակավորման քննություն:
ԱՊՀ երկրների և այլ արտասահմանյան քաղաքացիները կարող են համարվել հայցորդներ` համաձայն ՀՀ և ՌԴ միջազգային և միջկառավարական պայմանագրերի կամ արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ ուղիղ կապի, երբ վերջիններս նախատեսում են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատրաստման ուսման վարձերի և ՀՌՀ ռեկտորատի կողմից հաստատված գներով հավելյալ ծառայությունների ամբողջական փոխհատուցում:
Հայցորդությունը իրականացվում է ՀՌՀ-ում հաստատված կարգի համաձայն ինչպես բյուջետային միջոցներից, այնպես էլ պայմանագրային հիմքով: Ասպիրանտուրայում ուսման ամբողջական կուրս անցած, ինչպես նաև հայցորդության ժամանակը լիովին օգտագործած անձինք կարող են ՀՌՀ-ում կրկնակի կցվել որպես պայմանագրային հիմունքներով հայցորդ:
Այն անձինք, ովքեր ամբողջովին չեն օգտագործել հայցորդության ժամկետը, կարող են կցվել ՀՌՀ-ին մնացած ժամանակով:
Հայցորդները կցվում են ՀՌՀ-ին կրեդիտային համակարգով հետբուհական կրթության հիմնական մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման, թեկնածուական քննությունների և գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդության համար: Կրեդիտային համակարգով հետբուհական կրթության հիմնական մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումը և թեկնածուական քննությունների նպատակով հայցորդների կցումը կարող է կատարվել ոչ ավելի, քան երկու, իսկ թեկնածուականի պատրաստման համար` ոչ ավելի, քան երեք տարի ժամկետով:
Հայցորդների կցումը կարող է իրականացվել ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին թեկնածուական քննությունների հանձնման նպատակով:
Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցորդները ըստ կցման վայրի հանձնում են թեկնածուական քննություններ փիլիսոփայությունից, օտար լեզվից և մասնագիտությունից, ինչպես նաև ինֆորմատիկայից (ստուգարք):
ՀՌՀ հայցորդները կցվում են ուսումնական տարվա սեպտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 1-ը:

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար հայցորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը`
 • ՀՌՀ ռեկտորի անունով ասպիրանտուրա ընդունվելու դիմում:
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի պատճեն (արտասահմանում կրթություն ստացած անձանց համար` ի թիվս ԱՊՀ քաղաքացիների, համապատասխան դիպլոմի պատճեն, ինչպես նաևՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված օտարերկրյա պետության կրթության փաստաթղթերի`ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմին համապատասխանությունը հաստատող վկայականի պատճեն):
 • Հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի և գիտահետազոտական հաշվետվությունների ցուցակ: Այն անձինք, ովքեր չունեն գիտական աշխատանքներ և գյուտեր, ներկայացնում են ռեֆերատներ ըստ ընտրած մասնագիտության:
 • Ասպիրանտուրա ընդունվողի կողմից թեկնածուական քննություններ հանձնելու դեպքում վկայական (այն անձանց համար, ովքեր հանձնել են թեկնածուական քննություններ արտասահմանում` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված վկայական առ այն, որ ներկայացվող փաստաթուղթը օրինական ուժ ունի):
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի, զորակոչիկների համար զինվորական գրքույկի (գրանցման վկայականի) և աշխատանքային գրքույկի պատճենները:
 • Հարցաթերթիկ և ինքնակենսագրություն (ձեռագիր` ռուսերենով):
 • Առողջության մասին տեղեկանք:
 • 3 լուսանկար (3X4 չափսի):
 • Ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի կամ բուհի գիտական խորհուրդի արձանագրությունից քաղվածք այն անձանց համար, ովքեր ուղղորդվում են ասպիրանտուրա անմիջապես բուհը ավարտելուց հետո:
 • Բնութագիր աշխատավայրից :
 • Աշխատանքային գրքույկից քաղվածք (առկայության դեպքում):
 
Հավելյալ փաստաթղթերի ցուցակ`
 • Ռեֆերատ ըստ մասնագիտության,
 • Ամբիոնի գրախոսությունը տվյալ մասնագիտության գծով ռեֆերատի շուրջ անցկացված հարցազրույցի արդյունքների վերաբերյալ թեկնածուի հետ,
 • Քաղվածք ամբիոնի նիստի արձանագրությունից,
 • Նպատակային ուսման հայցորդության դիմողների համար` նամակ կազմակերպության կողմից և հովանավորող նամակ, որով վճարվում է ուսման վարձը:
 
 
Գիտության գծով պրոռեկտորի ներկայացմամբ և հայցորդի հարցազրույցի արդյունքների հիման վրա, ենթադրյալ գիտական ղեկավարի առկայության դեպքում և համապատասխան ամբիոնի եզրակացությամբ ՀՌՀ ռեկտորը հրաման է արձակում կցել հայցորդին` նշելով կցման ժամկետը և գիտական մասնագիտությունը: Ընդունելությունից հետո 3 ամսվա ընթացքում նշանակվում է հայցորդի գիտական ղեկավարը: Հայցորդի` թեկնածուական քննություններ հանձնելիս կցման ժամանակ գիտական ղեկավար չի նշանակվում: