ԴիմորդՀայալեզու կրթություն | Բակալավրիատ

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից  Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունքը հայտարարում է ընդունելություն բակալավրի կրթական ծրագրով 2020-2021 ուս.տարվա համար:
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգի» համաձայն:
 
Դիմորդները (հանրակրթական դպրոցի, նախնական, միջին մասնագիտական հաստատության, նախորդ տարիների, ինչպես նաև օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները) ընդունելության քննության և մասնագիտությունների նշումով դիմում-հայտը պետք է լրացնել https://dimord.am/  կայքում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով: Դիմում-հայտի լրացման մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ` դիտելով այս տեսանյութը >>:

Վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներ >>
Անվճար ուսուցման մրցույթի արդյունքներ >>
Թափուր տեղերի 
մրցույթի արդյունքներ >>

ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
Հրաման N 914
Հրաման N 915
Հրաման N 920


ՀՌՀ հայկական բաժանմունք ընդունելությունն իրականացվում է հանրապետական միասնական քննությունների արդյունքների հիման վրա: 
ՀՌՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
Ծած- կագի րը
Բուհը, կրթական ծրագիրը
Ընդունելության մրցութային
Ընդունելության տեղ/այդ թվում
ուսման վարձը հազ. դ
քննությունները
աստղանիշով (*)
մրցութային առարկաները
անվճար
այդ թվում
վճարովի
ԱՏ
բզ
նպտ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
29
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան
(Հայկական բաժանմունք)
 
 
 
24
4
 
300
 
355
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մ(գ)
Ֆ(գ) * կամ Օտլ(գ)
*
 
14
2
 
35
500
356
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
Մ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
5
2
 
20
500
357
Կառավարում (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
 
 
 
30
600
358
Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)
Մ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
1
 
 
30
600
359
Զբոսաշրջություն
Ա(գ) կամ ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
 
 
 
30
500
360
Իրավագիտություն
ՀՊ(գ)
Հլգ(գ)*
Օտլ(գ)*
 
 
 
35
800
361
Քաղաքագիտություն
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
 
 
 
10
500
362
Միջազգային հարաբերություններ
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
 
 
 
20
650
363
Միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու
Անգլ(գ)
Հլգ(գ)*
 
 
 
 
20
550
364
Լրագրություն
Հլգ(գ)
 
 
 
 
 
10
450
365
Թյուրքագիտություն
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
1
 
 
15
500
366
Իրանագիտություն
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
2
 
 
15
500
367
Արաբագիտություն
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
 
 
 
15
500
368
Հնդկագիտություն
ՀՊ(գ)
Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)*
 
1
 
 
15
500
                                                                                                                                                                                                                              
աստղանիշով (*) մրցույթային առարկաներ - մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավորներ ունեցող դիմորդներին.
 


Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան, լսարան №237

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Բեջանյան Ա.Ռ.
Ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ` Ստեփանյան Զ.Ց.
Էլ. հասցե` admission@rau.am
Viber / WhatsApp: +374 91 933 123; 010 277066
 

Հայ-Ռուսական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով 
հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների
2020-2021 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 
Ծածկագիր
Մասնագիտությունը
բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
500 000
-
056802.01.6
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
500 000
-
041301.01.6
Կառավարում
600 000
450 000
041201.01.6
Ֆինանսներ
600 000
450 000
101501.01.6
Զբոսաշրջություն
500 000
350 000
042101.00.6
Իրավագիտություն
800  000
600 000
031201.01.6
Քաղաքագիտություն
500 000
480 000
031801.01.6
Միջազգային հարաբերություններ
650 000
600 000
023201.02.6
Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/
550 000
450 000
032101.01.6
Լրագրություն
450 000
350 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 500 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 500 000 -
  Հնդկագիտություն 500 000 -
  Արաբագիտություն 500 000 -