event

Прием-2022: магистратура, заочная форма

  • 12 Сентябрь , 2022
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ) объявляет прием в магистратуру на 2022-2023 учебный год по следующим магистерским направлениям подготовки и образовательным программам:
 
Русский сектор, заочная форма обучения
(платное обучение)

38.04.01 Экономика 
•   Политическая экономика
•   Международная экономика
38.04.02 Менеджмент
•   Стратегическое управление 
•   Управление проектами
•   Менеджмент в туризме
•   Менеджмент в энергетике
38.04.08 Финансы и кредит
•   Финансы
•   Бухгалтерский учет и аудит
43.04.02 Туризм 
•   Технология и организация услуг в туризме
40.04.01 Юриспруденция
•   Административное право и судопроизводство
•   Предпринимательское право, коммерческое право
•   Гражданско-процессуальное право
•   Здравоохранительное право
•   Конституционное право, муниципальное право
•   Корпоративный юрист
•   Международное публичное право, европейское право
•   Уголовное право и уголовно-процессуальное право
45.04.01 Филология
•   Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология)
•   Теория и история русской и мировой литературы 
•   Переводческое дело
42.04.02 Журналистика 
•   Политическая, экономическая и социальная журналистика 
•   Обозреватель в сфере культуры и новостей
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
•   Стратегические коммуникации в рекламе и PR
 
Русский сектор, очно-заочное обучение
(платное обучение)
41.04.04 Политология 
•   Прикладная политология
•   Национальная безопасность
41.04.05 Международные отношения 
•   Международные отношения и дипломатия
37.04.01 Психология 
•   Психология личности 
•   Психология менеджмента
•   Семейная психология и семейное консультирование
•   Политическая психология
•   Военная психология
 
Հայկական բաժանմունք, հեռակա
•   031101.00.7 Տնտեսագիտություն
031101.04.7 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
•   041101.00.7 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.02.7 Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
•   041201.00.7 Ֆինանսներ
041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
•   041301.00.7 Կառավարում
041301.01.7 Կառավարում
041301.03.7 Պետական և մունիցիպալ կառավարում
041301.11.7 Զբոսաշրջության կառավարում
041301.13.7 Նախագծերի կառավարում
041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
•   041401.00.7  Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 041401.01.7  Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
•   101501.00.7 Զբոսաշրջություն
101501.01.7 Զբոսաշրջություն
•   042101.00.7  Իրավագիտություն
042101.02.7  Սահմանադրական իրավունք, պետություն և իրավունքի տեսություն
042101.03.7  Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
042101.04.7  Քրեական իրավունք և դատավարություն
042101.05.7  Գործարարական  իրավունք  
042101.07.7 Միջազգային և եվրոպական իրավունք
•   031201.00.7  Քաղաքագիտություն
031201.06.7  Ազգային անվտանգություն
031201.09.7  Կիրառական քաղաքագիտություն
•   031801.00.7  Միջազգային հարաբերություններ
031801.04.7  Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն 
•   032101.00.7  Լրագրություն
032101.06.7  Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն
 

Документы для поступления принимаются с 12 по 23 сентября 2022г. 
 
Для поступления необходимо представить следующие документы:
•   заявление 
•   документы, удостоверяющие личность поступающего (ксерокопии; представляются с переводом на русский и армянский язык, заверенным в установленном порядке);
•   диплом о высшем образовании с приложением (бакалавр, магистр или специалист, ксерокопия);
•   документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы принимаются при наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на отсрочку.
•    четыре цветных однотипных фотографий (3 х 4 см).