АнонсМагистратура: прием-2020

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ)
объявляет прием в магистратуру на 2020-2021 учебный год
по следующим магистерским направлениям подготовки и образовательным программам
(русский сектор)
(бесплатное и платное обучение):
 
Прикладная математика и информатика ((Системное программирование; Математическое моделирование; Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория Касперского); Математическая физика; Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; Прикладная статистика и наука о данных; Математическая кибернетика; Машинное обучения; Аrtificial intelligence in finance (Искусственный интеллект в финансах))
Электроника и наноэлектроника (Квантовая электроника; Микроэлектроника и наноэлектроника; Микроэлектронные схемы и системы)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы и устройства радиотехники и связи)
Экономика (Политическая эконимика; Финансовая эконимика; Международная экономика; Бухгалтерский учет и аудит; Экономика и миграция; Страхование; Мегаэкономика)
Менеджмент (Стратегическое управление; Управление проектами; Управление образованием; Менеджмент в туризме, Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в сфере культуры; Бизнес инжиниринг)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Юриспруденция (Административное право и судопроизводство; Гражданский процесс, арбитражный процесс; Здравоохранительное право; Конституционное право, муниципальное право; Корпоративный юрист; Международное публичное право, европейское право; Предпринимательское, коммерческое право; Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность)
Политология (Прикладная политология; Национальная безопасность)
Международные отношения (Международные отношения и дипломатия)
Психология (Психология личности; Психология менеджмента; Семейная психология и семейное консультирование; Политическая психология)
Филология (Преподавание русского языка как иностранного //Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Зарубежное регионоведение (Китаеведение; Японоведение; Зарубежное регионоведение стран франкофонии; Иранистика; Арабистика; Индология; Тюркология)
Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Синхронный и письменный перевод)
Философия (Философия глобальных трансформаций)
Журналистика (Политическая, экономическая и социальная журналистика; Обозреватель в сфере культуры и новостей)
Реклама и СО (Стратегические коммуникации в рекламе и PR)

 
(հայկական բաժանմունք)
(անվճար և վճարովի ուսուցում)
 
Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն) (Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում)
Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա)
Էներգետիկա (Այլընտրանքային էներգետիկա) (մեկամյա ծրագիր)
Ռադիոտեխնիկա և կապ
 (Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր  և սարքեր)
Սարքաշինություն և չափագիտություն (Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
Տնտեսագիտություն (Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ; Տնտեսության պետական կարգավորում; Համաշխարհային տնտեսագիտություն; Տվյալների վերլուծություն (Big data analysis))
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ)
Ֆինանսներ (Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ; Ապահովագրական գործ)
Կառավարում (Կառավարում; Պետական և մունիցիպալ կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Նախագծերի կառավարում; Մարդկային ռեսուրսների կառավարում)
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ) (Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ))
Բիզնես վարչարարություն (Բիզնես վարչարարություն) (մեկամյա ծրագիր)
Զբոսաշրջություն (Զբոսաշրջություն)
Իրավագիտություն (Սահմանադրական իրավունք; Պետության և իրավունքի տեսություն; Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն; Քրեական իրավունք և դատավարություն; Գործարարական իրավունք; Միջազգային և եվրոպական իրավունք; Առողջապահական իրավունք)
Քաղաքագիտություն (Ազգային անվտանգություն; Կիրառական քաղաքագիտություն)
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)
Լրագրություն (Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն)
Արևելագիտություն (Արաբագիտություն; Թյուրքագիտություն; Իրանագիտություն; Հնդկագիտություն)
Արվեստի տեսություն և պատմություն  (Կինոգիտություն)
 
Срок обучения 2 года.
 
В 2020-2021 учебном году РАУ объявляет прием в магистратуру на совместные образовательные программы с вузами-партнерами:
  1. с Московским государственным Институтом международных отношений (МГИМО) по следующей магистерской программе с выдачей двойных дипломов:
  • Международные отношения и дипломатия
  1. с ЕГМУ им. М. Гераци по следующей  магистерской программе с выдачей дипломов РАУ государственного образца РА и РФ, а также сертификата ЕГМУ:
  •  Здравоохранительное право.

     
 
Документы принимаются  с 4-го мая по 15-ое июня 2020г. в электронной форме. Вступительные испытания будут проводиться в дистанционном формате в те же сроки по мере поступления заявок.

Дополнительный прием осуществляется до 26 августа. См. Вакантные бесплатные места для приема на 2020-2021 учебный год, предоставляемые Минобрнауки Российской Федерации >>.

С порядком приема в русский сектор можно ознакомиться на сайте РАУ по ссылке >>.
С порядком приема в армянский сектор можно ознакомиться на сайте РАУ по ссылке >>.

Информация о способах подачи заявлений будет размещена на сайте позднее. 

 За справками обращайтесь в отдел магистратуры: 
Руководитель Отдела магистратуры
Геворкян Эльза Норайровна
Viber / WhatsApp: +374 91 933 123, +374 93-966-000
Е-mail: elza.gevorgyan@rau.am

ՀԱՅԵՐԵՆ >>
АНОНСЫ
СОБЫТИЯ
Интервью