event

Прием-2023: магистратура, заочная форма

  • 12 Сентябрь , 2023
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ) объявляет прием в магистратуру на 2023-2024 учебный год по следующим магистерским направлениям подготовки и образовательным программам:

Русский сектор, заочная форма обучения, платная форма
38.04.01 Экономика 
• Политическая экономика
• Международная экономика
38.04.02 Менеджмент
• Стратегическое управление 
• Управление проектами
• Менеджмент в энергетике
38.04.08 Финансы и кредит
• Финансы
• Бухгалтерский учет и аудит
43.04.02 Туризм 
• Технология и организация услуг в туризме
40.04.01 Юриспруденция
• Административное право и судопроизводство
• Предпринимательское право, коммерческое право
• Гражданско-процессуальное право
• Здравоохранительное право
• Конституционное право, муниципальное право
• Корпоративный юрист
• Международное публичное право, европейское право
• Уголовное право и уголовно-процессуальное право
45.04.01 Филология
• Преподавание русского языка как иностранного (Лингвокультурология)
• Теория и история русской и мировой литературы 
• Переводческое дело
42.04.02 Журналистика 
• Политическая, экономическая и социальная журналистика 
• Обозреватель в сфере культуры и новостей
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
• Стратегические коммуникации в рекламе и PR
 
Очно-заочное обучение
41.04.04 Политология 
• Прикладная политология
• Национальная безопасность
41.04.05 Международные отношения 
• Международные отношения и дипломатия
37.04.01 Психология 
• Психология личности 
• Психология менеджмента
• Семейная психология и семейное консультирование
• Военная психология

Հայկական բաժանմունք, վճարովի համակարգ
ՀՌՀ մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելությունը կատարվում է հետևյալ մասնագիտություններով և մագիստրոսական ծրագրերով`
• 041201.00.7 Ֆինանսներ

041201.01.7 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
• 041301.00.7 Կառավարում
041301.01.7 Կառավարում
041301.27.7 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
• 041401.00.7  Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
 041401.01.7  Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
• 101501.00.7 Զբոսաշրջություն
101501.01.7 Զբոսաշրջություն
• 042101.00.7  Իրավագիտություն
042101.04.7  Քրեական իրավունք և դատավարություն
042101.05.7  Գործարարական  իրավունք 
• 031201.00.7  Քաղաքագիտություն
031201.09.7  Կիրառական քաղաքագիտություն
• 032101.00.7  Լրագրություն
032101.06.7  Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն
 
Документы для поступления принимаются с 11 по 22 сентября 2023г. 
 
Для поступления необходимо представить следующие документы:
•    заявление 
•    документы, удостоверяющие личность поступающего (ксерокопии; представляются с переводом на русский и армянский язык, заверенным в установленном порядке);
•    диплом о высшем образовании с приложением (бакалавр, магистр или специалист, ксерокопия);
•    документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы принимаются при наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на отсрочку;
•    четыре цветных однотипных фотографий (3 х 4 см).

Справочный телефон: 099 40 61 57 (Viber/WhatsApp).