event

Прием-2021: магистратура, заочная форма

  • 15 Сентябрь , 2021
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ) объявляет прием в магистратуру на 2021-2022 учебный год  по следующим магистерским направлениям подготовки и образовательным программам:
 
Русский сектор, заочная форма обучения
Экономика (Политическая экономика; Международная экономика)
Финансы и кредит (Финансы; Бухгалтерский учет и аудит)
Менеджмент (Стратегическое управление; Управление проектами; Менеджмент в туризме; Менеджмент в энергетике)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Юриспруденция (Административное право и судопроизводство; Предпринимательское право, коммерческое право; Гражданско-процессуальное право; Здравоохранительное право; Конституционное право, муниципальное право; Корпоративный юрист; Международное публичное право, европейское право; Уголовное право и уголовно-процессуальное право)
Психология (Психология личности; Психология менеджмента; Семейная психология и семейное консультирование; Политическая психология)
Филология (Преподавание русского языка как иностранного /Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Журналистика (Политическая, экономическая и социальная журналистика; Обозреватель в сфере культуры и новостей)
Реклама и связи с общественностью (Стратегические коммуникации в рекламе и СО)

Русский сектор, очно-заочное обучение
Политология (Прикладная политология; Национальная безопасность)
Международные отношения (Международные отношения и дипломатия)

 
Հայկական բաժին
Տնտեսագիտություն (Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ)
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ)
Ֆինանսներ (Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ)
Կառավարում (Կառավարում; Պետական և մունիցիպալ կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Նախագծերի կառավարում; Մարդկային ռեսուրսների կառավարում)
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (Շուկայագիտություն (մարքեթինգ))
Զբոսաշրջություն (Զբոսաշրջություն)
Իրավագիտություն (Սահմանադրական իրավունք, պետություն և իրավունքի տեսություն; Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն; Քրեական իրավունք և դատավարություն; Գործարարական  իրավունք; Միջազգային և եվրոպական իրավունք)
Քաղաքագիտություն (Ազգային անվտանգություն; Կիրառական քաղաքագիտություն)
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)
Լրագրություն (Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն)
 
 
Срок обучения։ 2,5 года. 

Для поступления необходимо представить следующие документы:
•    заявление 
•    документы, удостоверяющие личность поступающего (ксерокопия);
•    диплом о высшем образовании с приложением (бакалавр, магистр или специалист, ксерокопия);
•    документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы принимаются при наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на отсрочку;
•    четыре цветных однотипных фото (3х4 см).
 
Документы для поступления в магистратуру РАУ принимаются до 24 сентября 2021г. одним из следующих способов:
•    представляются лично поступающим;
•    представляются в электронной форме посредством электронной информационной системы университета.