event

Прием в магистратуру РАУ!

  • 01 Май , 2021
 
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РАУ) объявляет прием в магистратуру на 2021-2022 учебный год  по следующим магистерским направлениям подготовки и образовательным программам:
 
Русский сектор; бесплатное и платное обучение

Прикладная математика и информатика ((Системное программирование; Математическое моделирование; Математическое и программное обеспечение защиты информации (лаборатория Касперского); Математическая физика; Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; Прикладная статистика и наука о данных; Математическая кибернетика; Машинное обучения; Аrtificial intelligence in finance (Искусственный интеллект в финансах); Интеллектуальные системы и робототехника)
Электроника и наноэлектроника (Квантовая и оптическая электроника; Микроэлектронные схемы и системы) 
Генная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы и устройства радиотехники и связи; Беспроводные коммуникации и сенсоры)
Экономика (Политическая экономика; Международная экономика; Государственное регулирование экономики; Мегаэкономика)
Финансы и кредит (Финансы; Банковское дело; Бухгалтерский учет и аудит; Страхование)
Менеджмент (Стратегическое управление; Управление проектами; Управление образованием; Менеджмент в туризме, Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в сфере культуры; Бизнес инжиниринг; Менеджмент в энергетике)
Туризм (Технология и организация услуг в туризме)
Юриспруденция (Административное право и судопроизводство; Гражданский процесс, арбитражный процесс; Здравоохранительное право; Конституционное право, муниципальное право; Корпоративный юрист; Международное публичное право, европейское право; Предпринимательское, коммерческое право; Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право; Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность; Теория и история государства и права, история правовых учений)
Политология (Прикладная политология; Национальная безопасность) 
Международные отношения (Международные отношения и дипломатия; Contemporary Diplomacy and International Affairs (на английском языке))
Психология (Психология личности; Психология менеджмента; Семейная психология и семейное консультирование; Политическая психология)
Филология (Преподавание русского языка как иностранного //Лингвокультурология/; Теория и история русской и мировой литературы; Переводческое дело)
Зарубежное регионоведение (Китаеведение; Японоведение; Зарубежное регионоведение стран франкофонии) 
Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Синхронный и письменный перевод)
Философия (Философия глобальных трансформаций)
Журналистика (Политическая, экономическая и социальная журналистика; Обозреватель в сфере культуры и новостей)
Реклама и СО (Стратегические коммуникации в рекламе и PR)
Востоковедение и африканистика (Иранистика; Арабистика; Индология; Тюркология)
 
Совместные образовательные программы - с выдачей двойных дипломов
01.04.02 Прикладная математика и информатика 
•    Mathematical Physics (CY Cergy Paris University)
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 
•    Quantum Electronics (University of Burgundy-Franche-Comté)
38.04.08 Финансы и кредит
•    Финансовая экономика (ФГАОУ ВО “Северо-Кавказский федеральный университет”)
41.04.05 Международные отношения 
•    Международные отношения и дипломатия (Московский государственный институт международных отношений МГИМО(У))
 
 
Հայկական բաժանմունք; անվճար և վճարովի ուսուցում
 
Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն) (Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում)
Մասնագիտական մանկավարժություն (Ֆիզիկա)
Էներգետիկա (Այլընտրանքային էներգետիկա) (մեկամյա ծրագիր)
Ռադիոտեխնիկա և կապ (Ռադիոլոկացիայի, ռադիոնավագնացության և կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և սարքեր)
Սարքաշինություն և չափագիտություն (Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն)
Տնտեսագիտություն (Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ; Տվյալների վերլուծություն (Big data analysis))
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ)
Ֆինանսներ (Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ)
Կառավարում (Կառավարում; Պետական և մունիցիպալ կառավարում; Զբոսաշրջության կառավարում; Նախագծերի կառավարում; Մարդկային ռեսուրսների կառավարում)
Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ) (Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ))
Բիզնես վարչարարություն (Բիզնես վարչարարություն) (մեկամյա ծրագիր)
Զբոսաշրջություն (Զբոսաշրջություն)
Իրավագիտություն (Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն; Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն; Քրեական իրավունք և դատավարություն; Գործարարական իրավունք; Միջազգային և եվրոպական իրավունք; Առողջապահական իրավունք)
Քաղաքագիտություն (Ազգային անվտանգություն; Կիրառական քաղաքագիտություն)
Միջազգային հարաբերություններ (Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն)
Լրագրություն (Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն)
Արևելագիտություն (Արաբագիտություն; Թյուրքագիտություն; Իրանագիտություն; Հնդկագիտություն)
Արվեստի տեսություն և պատմություն  (Կինոգիտություն)
 
Հայ-Ռուսական համալսարանը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հետ իրականացնում են «Առողջապահական իրավունք» երկամյա համատեղ մագիստրոսական բացառիկ ծրագիրը: Ուսման ավարտին շրջանավարտները ստանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական նմուշի դիպլոմ, ինչպես նաև Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի վկայական:
 
 
Срок обучения: 2 года.
Для поступления необходимо представить следующие документы:
•    заявление 
•    документы, удостоверяющие личность поступающего (ксерокопия);
•    диплом о высшем образовании с приложением (бакалавр, магистр или специалист, ксерокопия);
•    документ об отношении к воинской службе (приписное свидетельство или военный билет, ксерокопия). От лиц призывного возраста документы принимаются при наличии соответствующей отметки в воинских документах о праве на отсрочку;
•    мотивационное письмо;
•    четыре цветных однотипных фотографий (3 х 4 см).
 
Документы для поступления в магистратуру РАУ принимаются с 10 мая по 14 июня 2021г. одним из следующих способов:
•    представляются лично поступающим;
•    направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
•    представляются в электронной форме посредством электронной информационной системы университета.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТА >>

Вступительные испытания будут организованы в те же сроки по мере поступления заявок. 
Для лиц, которые по уважительной причине не смогли участвовать в приеме, заявки будут приниматься до 23 августа 2021г.

Справочные телефоны: +374 99 406 157, +374 93 966 000 (Viber/WhatsApp).
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Правила приема в русский сектор
Стоимость обучения в русском секторе
Вопросы вступительных экзаменов (русский сектор)
Правила приема в армянский сектор сектор
Стоимость обучения в армянском секторе
Вопросы вступительных экзаменов (армянский сектор)