event

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени

  • 28 Август , 2021
Алексеев Игорь Александрович
Тема диссертации: «Муниципально-правовая ответственность: проблемы теории и практики»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: «7» октября 2021г. в 11:00
Российско-Армянский (Славянский) университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123).
Автореферат разослан 28 августа 2021 г.
 
Ալեքսեև Իգոր Ալեքսանդրի 
Ատենախոսության թեման` «Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ 00.06 – «Հանրային  իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հոկտեմբերի 7-ին, ժամը 11: 00-ին 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. օգոստոսի 28-ին:
 

 
Апресян Зорак Мехакович
Тема диссертации: «Конституционные гарантии защиты права собственности (сравнительное правовое исследование и практика Европейского суда по правам человека»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 19-го июля 2021 г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8-го июня 2021 года.
Автореферат >>
 
Ապրեսյան Զոհրակ Մեխակի
Ատենախոսության թեման` «Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան)»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հուլիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին , Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի հունիսի 8-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
Григорян Арман Манвелович
Тема диссертации: «Конституционное право на возмещение вреда: сравнительно-правовой анализ и европейские правовые стандарты»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 19-го июля 2021 г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8-го июня 2021 года.
Автореферат >>
 
Գրիգորյան Արման Մանվելի
Ատենախոսության թեման` «Վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը. համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հուլիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի հունիսի 8-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
Овсепян Ванине Жораевна
Тема диссертации: «Проблемы юридической ответственности в контексте конституционных и законодательных изменений (общетеоретический анализ)»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 8 июля 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 26-го мая 2021 года.
 
Հովսեփյան Վանինե Ժորայի
Ատենախոսության թեման` «Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրը սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն)»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հուլիսի 8-ին, ժամը 15:00-ին, Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. մայիսի 26-ին
 

 
Григорян Гайк Мкртычевич
Тема диссертации: «Международно – правовые и организационные основы расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта»
Шифр специальности: 12.00.06. – «Международное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: «15» июня 2021г. в 15:00
Российско-Армянский (Славянский) университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123).
Автореферат разослан 5 мая 2021 г.
Автореферат >>
 
Գրիգորյան Հայկ Մկրտիչի
Ատենախոսության թեման` «Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային – իրավական և կազմակերպական հիմքերը»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ 00.06 – «Միջազգային իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հունիսի 15-ին, ժամը 15: 00-ին, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. մայիսի 5 -ին
Սեղմագիր >>
 

 
Джандубаев Заур Ауэсович 
Тема диссертации: «Конституционно-правовые основы права на обжалование судебных решений в Российской Федерации»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 10-го июня 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 1-го мая 2021 года.
Автореферат >>
 
Ջանդուբաեվ Զաուր Աուէսի
Ատենախոսության թեման` «Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի Ռուսաստանի Դաշնությունում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի մայիսի 1-ին։
Սեղմագիր >>
 
 
Искандарян Изабелла Альбертовна
Тема диссертации: «Основные проблемы осуществления конституционного права на свободный выбор труда в условиях рыночных отношений»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 10-го июня 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 1-го мая 2021 года.
Автореферат >>
 
Իսկանդարյան Իզաբելլա Ալբերտի
Ատենախոսության թեման` «Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի մայիսի 1-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
АШРАФЯН НЕЛЛИ АРМЕНОВНА
Тема диссертации: «Теоретические и практические проблемы освобождения от уголовной ответственности (на основании примирения с потерпевшим)»
Шифр специальности: 12.00.05. – «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 18 февраля 2021 г. в 16:00
Российско-Армянский университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8 января 2021 г.
 
ԱՇՐԱՖՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ԱՐՄԵՆԻ
Ատենախոսության թեման` «Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական եվ գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով)»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.05– «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021թ. փետրվարի 18-ին, ժամը 16:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. հունվարի 8-ին