event

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени

  • 06 Май , 2024
Геворгян Гарик Сейранович
Тема диссертации: "Проблемы истребования недвижимого имущества из чужого незаконного владения в Республике Армения"
Шифр специальности: 12.00.03. – “Частное право”
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 6-го июня  2024 г. в 14 :00, Российско-Армянский университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 6-го мая 2024 года
 
Գարիկ Սեյրանի Գևորգյան
Ատենախոսության թեման` «Անշարժ գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ
պահանջելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.03– «Մասնավոր իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2024 թ. Հունիսի 6-ին, ժամը 16 :00-ին Հայ-Ռուսական համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2024 թ. մայիսի 6-ին

 
Нагапетян Леонид Альбертович
Тема диссертации: «Уголовно-правовые и криминологические проблемы воинских преступлений, сопряженных с насилием в Республике Армения»
Шифр специальности: 12.00.05. – «Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 9 декабря 2023г. в 11:00
Российско-Армянский университет (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 27 октября 2023 г.
Автореферат >>
 
Նահապետյան Լեոնիդ Ալբերտի
Ատենախոսության թեման` «Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.05– «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023թ. դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 11:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2023 թ. հոկտեմբերի 27-ին
Սեղմագիր >>

 
Багдасарян Мариам Романовна 
Тема диссертации: «Теоретические и практические проблемы освобождения от уголовной ответственности (на основании примирения с потерпевшим)»
Шифр специальности: 12.00.05. – «Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 9 декабря 2023 г. в 11:00
Российско-Армянский университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 27 октября 2023 г.
Автореферат >>
 
Բաղդասարյան Մարիամ Ռոմանի
Ատենախոսության թեման` «Առանձին դաժանությամբ կատարված սպանությունների քրեաիրավական բնութագիրը և որակման հիմնախնդիրները»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.05– «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023թ. դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 11:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2023 թ. հոկտեմբերի 27-ին
Սեղմագիր >>

 
Давтян Артур Размикович
Тема диссертации: «Сущность и содержательные особенности права собственности в разных правовых системах: теоретико и сравнительно- правовые исследования»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 2 декабря 2023г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 20 октября 2023 года.
Автореферат >>
 
Դավթյան Արթուր Ռազմիկի
Ատենախոսության թեման` «Սեփականության իրավունքի էությունը և բովանդակային առանձնահատկությունները տարբեր իրավական համակարգերում. տեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն» 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թ. դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 11:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2023 թ. հոկտեմբերի 20-ին
Սեղմագիր >>

 
Арменакян Саргис Арменович
Тема диссертации: «Рецепция римского права, ее роль и значение в формировании и эволюционном развитии европейского права»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 2 декабря 2023 г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 20 октября 2022 года.
Автореферат >>
 
Արմենակյան Սարգիս Արմենի
Ատենախոսության թեման` «Հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիան և նրա դերն ու նշանակությունը եվրոպական  իրավունքի ձևավորման և էվոլյուցիոն զարգացման համար» 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թ. դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 11:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք.Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2023թ. հոկտեմբերի 20-ին
Սեղմագիր >>
 
Арефьева Мария Сергеевна
Тема диссертации: «Конституционное право граждан на личную (физическую) неприкосновенность в сфере применения биомедицинских и геномных технологий: содержание, реализация и защита в Российской Федерации» 
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 25 ноября 2023 года в 10:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 12 октября 2023 года.
Автореферат >>
 
Արեֆևա Մարիա Սերգեյի
ատենախոսության թեման` «Քաղաքացիների անձնական (ֆիզիկական) անձեռնմխելիության սահմանադրական իրավունքը կենսաբժշկական և գենոմիական տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում. բովանդակություն, իրացում և պաշտպանություն Ռուսաստանի Դաշնությունում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝  2023 թ. նոյեմբերի 25-ին ժ. 10:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք.Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։
Սեղմագիր >>

 
Бициева Эмма Владимировна
Тема диссертации: «Конституционно-правовой статус политических партий и их региональных отделений как участников выборов в субъектах Российской Федерации»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 25 ноября 2023 года в 13:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 12 октября 2023 года.
Автореферат >>
 
Բիցիևա Էմմա Վլադիմիրի
Ատենախոսության թեման` «Քաղաքական կուսակցությունների և նրանց տարածքային միավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը՝ որպես Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտների ընտրությունների մասնակիցներ»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝  2023 թ. նոյեմբերի 25-ին ժ. 13:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք.Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի հոկտեմբերի  12-ին։
Սեղմագիր >>

 
Манукян Мартин Андраникович
Тема диссертации: «Проблемы совершенствования парламента и парламентаризма в контексте конституционных реформ в Республике Армения» 
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 25 ноября 2023 года в 10:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 12 oктября 2023 года.
Автореферат >>
 
Մանուկյան Մարտին Անդրանիկի
ատենախոսության թեման` «Պարլամենտի և պարլամենտարիզմի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝  2023 թ. նոյեմբերի 25-ին ժ. 10:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք.Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի հակտեմբերի 12-ին։
Սեղմագիր >>

 
Арутюнян Армен Рубикович 
Тема диссертации: «Проблемы формирования высших выборных органов публичной  власти в непризнанных государствах (на примере Республики Арцах)»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 16 сентября 2023г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван,  ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 5-го августа 2023 года.
Автореферат >>
 
Հարությունյան Արմեն Ռուբիկի 
Ատենախոսության թեման` «Հանրային իշխանության ընտրովի բարձրագույն
մարմինների ձևավորման հիմնախնդիրները չճանաչված պետություններում
(Արցախի հանրապետության օրինակով)»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 11:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի օգոստոսի 5-ին:
Սեղմագիր >>
 
Симонян Андраник Араевич
Тема диссертации: «Проблемы взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и уголовное производство в контексте предупреждения  и расследования преступлений»
Шифр специальности: 12.00.04. – «Судебное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 12-го августа 2023 г. в 11:00 
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 1-го июля 2023 года.
Автореферат >>
 
Սիմոնյան Անդրանիկ Արամի
Ատենախոսության թեման` «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն և քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների փոխգործողության հիմնախնդիրները հանցագործությունների կանխարգելման և քննության համատեքստում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թվականի օգոստոսի 12-ին, ժամը 11:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի հուլիսի 1-ին։
Սեղմագիր >>

 
Мадоян Сабина Темуровна
Тема диссертации: «Основания правомерности территориальных изменений в современном международном праве»
Шифр специальности: 12.00.06. – «Международное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 14-го июля  2023г. в 17:00
Российско-Армянский (Славянский) университет (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123).
Автореферат разослан 2 июня 2023 г.
Автореферат >>
 
ՄԱԴՈՅԱՆ ՍԱԲԻՆԱ ԹԵՄՈՒՐԻ
Ատենախոսության թեման` «Տարածքային փոփոխությունների իրավաչափության հիմքերը ժամանակակից միջազգային իրավունքում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ 00.06 – «Միջազգային իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2013 թ. հուլիսի 14 -ին, ժամը 17:00-ին Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2023 թ. հունիսի  2 -ին
Սեղմագիր >>
 
Тадевосян Арман Юрикович
Тема диссертации: «Институт народной правотворческой инициативы как форма непосредственного народовластия»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 11-го июля 2023г. в 15:00 часов
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г.Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 30-го мая 2023 года.
Автореферат >>
 
Թադևոսյան Արման Յուրիկի
Ատենախոսության թեման` «Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտը՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձև»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թվականի հուլիսի 11-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք.Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի մայիսի 30-ին։
Սեղմագիր >>

 
Аветисян Эдгар Гургенович
Тема диссертации: «Современные проблемы обеспечения и защиты свободы информации в Республике Армения (в контексте  конституционно-правовых гарантий и европейских правовых стандартов)»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 11-го июля 2023 г. в 15: 00 часов
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 30-ого мая 2023 года.
Автореферат >>
 
Ավետիսյան Էդգար Գուրգենի
Ատենախոսության թեման` «Տեղեկատվության ազատության ապահովման ու պաշտպանության ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայաստանի  Հանրապետությունում (սահմանադրաիրավական երաշխիքների և եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում)»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թվականի հուլիսի 11-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի մայիսի 30-ին։
Սեղմագիր >>
 
Саргсян  Лусине Володяевна
Тема диссертации: «Актуальные вопросы обеспечения иска в гражданском процессуальном праве Республики Армения»
Шифр специальности: 12.00.04. – «Судебное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 6-го июня 2023 г. в 15:00 часов
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 26-го апреля 2023 года.
Автореферат >>
 
Սարգսյան Լուսինե Վոլոդյայի
Ատենախոսության թեման` «Հայցի ապահովման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունքում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.04 - «Դատական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2023 թվականի հունիսի 6-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2023 թվականի ապրիլի 26-ին։
Սեղմագիր >>

 
Артутюнян Левон Суренович
Тема диссертации: «Система форм (источников) права в Республике Аремния: теоретико правовой анализ»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 21 декабря 2022 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 10-го ноября 2022 года.
Автореферат >>
 
Հարությունյան Լևոն Սուրենի
Ատենախոսության թեման` «Իրավունքի ձևերի (աղբյուրների) համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում (տեսական-իրավական) վերլուծություն» 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2022 թ. դեկտեմբերի 21-ին, ժամը 15:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2022 թ. նոյեմբերի 10-ին
Սեղմագիր >>

 
Овсепян Нелли Давидовна
Тема диссертации: «Проблемы государства и права в политико-правовых учениях армянских мыслителей XIX века»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 21 декабря 2022 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 10-го ноября 2022 года.
Автореферат >>
 
Հովսեփյան Նելլի Դավիթի
Ատենախոսության թեման` «Պետության և իրավունքի հիմնախնդիրները XIX դարի հայ  մտածողների իրավաքաղաքական ուսմունքներում»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2022 թ. դեկտեմբերի 21-ին, ժամը 15:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2022 թ. նոյեմբերի 10-ին
Սեղմագիր >>

 
Айрапетян Ашот Сережаевич
Тема диссертации: «Миграционная политика Республики Армения: теоретические и прикладные проблемы конституционно-правового регулирования»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 3-го ноября 2022 г. в 14:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 23-ого сентября 2022 года.
 
Հայրապետյան Աշոտ Սերյոժայի
Ատենախոսության թեման` «Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։


Саргсян  Наири Арцрунович
Тема диссертации: «Проблемы правового регулирования финансового контроля в Республике Армения»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 3-го ноября 2022 г. в 14:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 23-ого сентября 2022 года.
 
Սարգսյան Նաիրի Արծրունի
Ատենախոսության թեման` «Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 3-ին, ժամը 14:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։

 
Смбатян Алиса Манвеловна 
Тема диссертации: «Оперативно-розыскная деятельность в уголовном судопроизводстве Республики Армения» 
Шифр специальности: 12.00.04 - «Судебное право» 
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 2-го июня 2022 года в 16:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 21-го апреля 2022 года.

Սմբատյան Ալիսա Մանվելի
Ատենախոսության թեման` «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում» 
Մասնագիտության շիֆրը`ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ է 2022 թվականի հունիսի 2-ին՝ ժամը 16։00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2022 թվականի ապրիլի 21-ին։

 
Денилханов Шаму Шамханович
Тема диссертации: «Полномочия органов местного самоуправления в области транспортного обслуживания и обеспечения безопасности дорожного движения»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 29-го марта 2022 г. в 16:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 18-го февраля 2022 года.
Автореферат >>
 
Դենիլխանով Շամու Շամխանի
Ատենախոսության թեման` «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները բնակչության տրանսպորտային սպասարկման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2022 թվականի մարտի 29-ին, ժամը 16: 00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2022 թվականի փերտվարի 18-ին։
Սեղմագիր >>

 
Арутюнян Нелли Никогосовна
Тема диссертации: «Проблемы совершенствования законодательства Республики Армения по оказанию правовой помощи по уголовным делам, включая экстрадицию (сравнительно- правовой анализ)»
Шифр специальности: 12.00.04 - «Судебное право» 
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 17 марта 2022 года в 16:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 7 февраля 2022 года.

Հարությունյան Նելլի Նիկողոսի
Ատենախոսության թեման` «Քրեական գործերով իրավական օգնության, ներառյալ հանձնման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները (համեմատական-իրավական վերլուծություն)» 
Մասնագիտության շիֆրը`ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ է 2022 թվականի մարտի 17-ին՝ժամը 16։00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2022 թվականի փետրվարի 7-ին։

 
Акопян Анна Ашотовна
Тема диссертации: «Судебный прецендент в системе нормативных регуляторов: историко-теоретическое и сравнительни-правовое исследование»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 9 декабря 2021 г. в 16:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 29 октября 2021 года.
Автореферат >>
 
Հակոբյան Աննա Աշոտի
Ատենախոսության թեման` «Դատական նախադեպը նորմատիվ կարգավորիչների համակարգում. պատմատեսական և իրավահամեմատական հետազոտություն»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. դեկտեմբերի 9-ին, ժամը 16:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. հոկտեմբերի 29-ին
Սեղմագիր >>
 

 
Алексеев Игорь Александрович
Тема диссертации: «Муниципально-правовая ответственность: проблемы теории и практики»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: «7» октября 2021г. в 11:00
Российско-Армянский (Славянский) университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123).
Автореферат разослан 28 августа 2021 г.
 
Ալեքսեև Իգոր Ալեքսանդրի 
Ատենախոսության թեման` «Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ 00.06 – «Հանրային  իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հոկտեմբերի 7-ին, ժամը 11: 00-ին 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. օգոստոսի 28-ին:
 

 
Апресян Зорак Мехакович
Тема диссертации: «Конституционные гарантии защиты права собственности (сравнительное правовое исследование и практика Европейского суда по правам человека»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 19-го июля 2021 г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8-го июня 2021 года.
Автореферат >>
 
Ապրեսյան Զոհրակ Մեխակի
Ատենախոսության թեման` «Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան)»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հուլիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին , Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի հունիսի 8-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
Григорян Арман Манвелович
Тема диссертации: «Конституционное право на возмещение вреда: сравнительно-правовой анализ и европейские правовые стандарты»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 19-го июля 2021 г. в 11:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8-го июня 2021 года.
Автореферат >>
 
Գրիգորյան Արման Մանվելի
Ատենախոսության թեման` «Վնասի հատուցման սահմանադրական իրավունքը. համեմատական-իրավական վերլուծություն և եվրոպական իրավական չափորոշիչները»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հուլիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի հունիսի 8-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
Овсепян Ванине Жораевна
Тема диссертации: «Проблемы юридической ответственности в контексте конституционных и законодательных изменений (общетеоретический анализ)»
Шифр специальности: 12.00.01. – «Теория и история государства и права, история государственных и правовых учений»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 8 июля 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 26-го мая 2021 года.
 
Հովսեփյան Վանինե Ժորայի
Ատենախոսության թեման` «Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրը սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն)»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.01– «Պետության և իրավունքի տեսություն ու պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հուլիսի 8-ին, ժամը 15:00-ին, Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. մայիսի 26-ին
 

 
Григорян Гайк Мкртычевич
Тема диссертации: «Международно – правовые и организационные основы расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта»
Шифр специальности: 12.00.06. – «Международное право»
На соискание ученой степени доктора юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: «15» июня 2021г. в 15:00
Российско-Армянский (Славянский) университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123).
Автореферат разослан 5 мая 2021 г.
Автореферат >>
 
Գրիգորյան Հայկ Մկրտիչի
Ատենախոսության թեման` «Զինված հակամարտության կողմերի կատարած պատերազմական հանցագործությունների քննության միջազգային – իրավական և կազմակերպական հիմքերը»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ 00.06 – «Միջազգային իրավունք» 
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թ. հունիսի 15-ին, ժամը 15: 00-ին, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. մայիսի 5 -ին
Սեղմագիր >>
 

 
Джандубаев Заур Ауэсович 
Тема диссертации: «Конституционно-правовые основы права на обжалование судебных решений в Российской Федерации»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 10-го июня 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 1-го мая 2021 года.
Автореферат >>
 
Ջանդուբաեվ Զաուր Աուէսի
Ատենախոսության թեման` «Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի Ռուսաստանի Դաշնությունում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի մայիսի 1-ին։
Սեղմագիր >>
 
 
Искандарян Изабелла Альбертовна
Тема диссертации: «Основные проблемы осуществления конституционного права на свободный выбор труда в условиях рыночных отношений»
Шифр специальности: 12.00.02. – «Публичное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 10-го июня 2021 г. в 15:00
Специализированный совет при Российско-Армянском университете (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 1-го мая 2021 года.
Автореферат >>
 
Իսկանդարյան Իզաբելլա Ալբերտի
Ատենախոսության թեման` «Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում»
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.02 - «Հանրային իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021 թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 15:00-ին 
Հայ-Ռուսական համալսարանում գործող մասնագիտական խորհուրդ (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի մայիսի 1-ին։
Սեղմագիր >>
 

 
АШРАФЯН НЕЛЛИ АРМЕНОВНА
Тема диссертации: «Теоретические и практические проблемы освобождения от уголовной ответственности (на основании примирения с потерпевшим)»
Шифр специальности: 12.00.05. – «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»
На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Шифр диссертационного совета: 063
Дата и место защиты: 18 февраля 2021 г. в 16:00
Российско-Армянский университет (0051, г. Ереван, ул.Овсепа Эмина 123)
Автореферат разослан 8 января 2021 г.
 
ԱՇՐԱՖՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ԱՐՄԵՆԻ
Ատենախոսության թեման` «Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական եվ գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով)»: 
Մասնագիտության շիֆրը` ԺԲ.00.05– «Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք»
Հայցվող գիտական աստիճան՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Պաշտպանության օրը և վայրը՝ 2021թ. փետրվարի 18-ին, ժամը 16:00-ին
Հայ-Ռուսական համալսարան (0051 ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123):
Սեղմագիրն առաքվել է 2021 թ. հունվարի 8-ին