Բակալավրիատ

2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից  Հայ-Ռուսական համալսարանում գործում է հայկական բաժանմունք:

Հայ-Ռուսական համալսարանը հայտարարում է 2022-2023 թթ. ուստարվա ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրերի անվճար և վճարովի տեղերի համար (հայկական բաժանմունք, առկա ուսուցում): ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ խնդրում ենք ծանոթանալ այստեղ >>
 
Դիմորդների ընդունելությունը ՀՌՀ հայկական բաժանմունքի բակալավրի կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգում իրականացվում է «Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի» համաձայն:
 
Մասնագիտության հայտագրումն իրականացվում է երկու փուլով էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ https://dimord.am/ հղումով.
Առաջին փուլով դիմորդները (հանրակրթական, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտող և նախորդ տարիների շրջանավարտները) ընդունելության քննությունների և մասնագիտության նշումով դիմում-հայտը պետք է լրացնեն ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը
Երկրորդ փուլով կարող են հայտագրվել Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները, օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, առաջին փուլում ընդունելության դիմում-հայտ չներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդները:

Ընդունելությունն իրականացվում է միասնական  և կենտրոնացված քննությունների արդյունքներ հիման վրա: 
 


 

ՀՌՀ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ

Ծած-կագիրը Բուհըկրթական ծրագիրը Ընդունելության քննություններ ուսման վարձը
AMD
Տեղերի քանակը
մրցութային Ոչ մրցութային Անվճար Վճարովի
1 2 3 4 5 6 7 8
29 Հայ-Ռուսական (սլավոնականհամալսարան (Հայկական բաժանմունք)     
355 Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա
Մ(գ) Ֆ(գկամ Անգլ (գ)
 
 Հլգ(գ)* 500 000 14 46
356 Ակտուարական և ֆինանսական
 մաթեմատիկա
Մ(գ) Օտլ(գկամ Ֆ(գ)  Հլգ(գ)* 500 000 5 25
357 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
600 000   50
358 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
600 000 1 49
359 Զբոսաշրջություն Հլգ(գ) Օտլ(գկամ Մ(գ)  Օտլ(գ) * կամ Հլգ(գ)* 500 000   30
360 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ) Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
850 000   60
361 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
500 000   15
362 Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Հլգ(գ)   700 000   40
363 Միջմշակութային հաղորդակցություն,
 /անգլերեն լեզու/
Անգլ(գ) Հլգ(գ)   550 000   40
364 Լրագրություն Հլգ(գ)  Օտլ(գ)   450 000   20
365 Թյուրքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
500 000 1 25
366 Իրանագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
500 000 2 25
367 Արաբագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
500 000   25
368 Հնդկագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ(գկամ Հլգ(գ)  Օտլ(գ)*
 կամ Հլգ(գ)*
500 000 1 25


* Նշված ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից՝ լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:

Արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր >>

Օտարերկրյա դիմորդների ընդունելությունը իրականացվում է  ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգի» համաձայն:

 Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0051, Էմինի 123, Հայ-Ռուսական համալսարան

Տեղեկությունների համար դիմել՝ 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Բեջանյան Ա.Ռ.
Ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ` Ստեփանյան Զ.Ց.

Էլ. հասցե` [email protected]
Viber / WhatsApp: +374 99 406 156, +374 91 933 123

 Հայ-Ռուսական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրերով հայկական բաժանմունքում մասնագիտությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա վարձավճարների չափը
 

Ծածկագիր Մասնագիտությունը բակալավրիատ
առկա հեռակա
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 500 000 -
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա 500 000 -
041301.01.6 Կառավարում 600 000 450 000
041201.01.6 Ֆինանսներ 600 000 450 000
101501.01.6 Զբոսաշրջություն 500 000 350 000
042101.00.6 Իրավագիտություն 850  000 600 000
031201.01.6 Քաղաքագիտություն 500 000 480 000
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ 700 000 600 000
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն /Անգլերեն լեզու/ 550 000 450 000
032101.01.6 Լրագրություն 450 000 350 000
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 500 000 -
022801.03.6 Իրանագիտություն 500 000 -
  Հնդկագիտություն 500 000 -
  Արաբագիտություն 500 000 -