Բուհական կրթություն

Բուհական կրթությունը Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի բազմաստիճան կրթական գործունեության կենտրոնական ուղղությունն է, որը ներառում է երկաստիճան և միաստիճան ուսուցման համակարգ:

Երկաստիճան ուսուցման համակարգ.

•  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ - բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանն է, որը համարվում է կրթության հիմնական ձևը և տևում է 4 տարի:

•  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ – բարձրագույն մասնագիտական կրթության հաջորդ աստիճանն է բակալավրիատից հետո, որը թույլ է տալիս խորացնել մասնագիտացումը որոշակի ուղղվածությամբ: Ուսման տևողությունը 2 տարի է:

Միաստիճան ուսուցման համակարգ.

•  ԴԻՊԼՈՄԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԵՏ: