Նախաբուհական կրթության կենտրոն

ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոնը իրականացնում է լրացուցիչ հանրակրթական ծրագիր և հայտարարում է 2023-2024 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն 12-րդ, 11-րդ դասարանների աշակերտների, քոլեջների, ուսումնարանների ուսանողների, ինչպես նաև բուհեր չընդունված դիմորդների համար առանց ավագ դպրոցի պարապմունքներից բացակայելու: 

Դասընթացներն անցկացվում են երկու եղանակով՝
-առկա,
-հեռավար:


Առկա եղանակով դասընթացներին կարող են մասնակցել ք.Երևանի և մոտակա քաղաքների և գյուղերի բնակիչ-դիմորդները:

Հեռավար ուսուցման եղանակը նախատեսված է Հայաստանի և Արցախի հեռավոր քաղաքներում և գյուղերում (Գյումրի, Վանաձոր, Սյունիք, Ստեփանակերտ և այլն), ՌԴ, Վրաստանի, Ուկրաինայի, ԱՊՀ երկրների ( Բելառուս, Ղազախստան, Թուրքմենիա և այլն) բնակիչներ-դիմորդների համար:

ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոնի առկա կամ հեռավար ուսուցումն անցած դիմորդները առանց խոչընդոտների, ընդունելության փորձությունների դրական արդյունքներով, որոնք ՀՌՀ-ում անցկացվում են հատուկ ՆԿԿ-ի շրջանավարտների համար, ընդունվում են ՀՌՀ-ի I կուրս ինչպես տրամադրված պետպատվերի (անվճար), այնպես էլ վճարովի ( ուսուցման վարձավճարով) տեղեր՝ անկախ ՀՀ և ՌԴ պետական միասնական քննությունների արդյունքներից:

Պարտադիր մրցութային առարկաների ուսուցման տևողությունը`
- 12-րդ դասարանցիների, ինչպես նաև բուհ չընդունված դիմորդների համար` 1 տարի (պարտադիր 3 առարկա, տարեկան վճարը` տարեկան 570 000 դրամ):
- 10-11-րդ դասարանցիների համար` 2 տարի (ընտրովի` 1-3 առարկա, մեկ առարկայի արժեքը` տարեկան 190 000 դրամ):

Պարապմուքներն անցկացվում են հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ դիմորդի ընտրությամբ:
Հայկական դպրոցների շրջանավարտների համար ռուսաց լեզվի ուսուցումը կատարվում է հատուկ մեթոդաբանությամբ:
Խմբերը ձևավորվում են թեստավորման հիման վրա՝ գիտելիքների մակարդակից ելնելով: 
                         
Դասընթացների սկիզբը` 2023թ. հոկտեմբերի 2-ից:

Մրցութային բոլոր առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ամեն օր ավագ դպրոցի պարապմունքների ավարտից հետո:

Ուսուցման կուրսն ավարտածներին և ատեստավորված ոսանողերին տրվում է ՀՌՀ Նախաբուհական կրթության կենտրոնի սերտիֆիկատ:

Դիմումների և փաստաթղթերի, ուսման վարձավճարի ընդունումն ու պայմանագրերի կնքումը կիրականցվի
- 2023 թ. հունիսի 1-ից հուլիսի 28-ը և օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 30-ը՝ offline ռեժիմում (փաստաթղթերն ու վարձավճարն ընդունվում են ՀՌՀ-ում, սենյակ 428):
- 2023 թ. հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը՝ online:

Դիմորդները պետք է [email protected] էլ. փոստի հասցեին ուղարկեն հետևյալ փաստաթղթերն էլ. ձևաչափով (թղթային տեսքով փաստաթղթերն անհրաժեշտ է սկանավորել կամ ֆոտոնկարահանել)՝
1. Ընդունելության դիմում (կցված է)
2. Բանկային փոխանցման կտրոնի պատճենը՝ կանխավճար՝ ուսման վարձի 50%-ի չափով (հաշվեհամարը կցված է)
3. Անձնագրի պատճեն կամ ծննդյան վկայականի պատճեն (անձնագրի թարգմանությունը)
4. Զինկոմիսարիատից կցագրման վկայականի պատճեն (տղաների համար)
5. Ծնողներից մեկի անձնագիրը՝ պայմանագրի կնքման համար,
6. Վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (կցված է)
7. 6 լուսանկար (3x4)
8. Դպրոցն ավարտածների համար ատեստատի պատճեն:

ՀՌՀ ՆԿԿ առկա և հեռավար ուսուցման ընդունելությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտություններով՝
 
Ուղղություն/Մասնագիտություն Քննական առարկաները
Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա կամ Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և  կապի համակարգեր
Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա
Ֆիզիկա
Մաթեմատիկա
Ռուսաց լեզու
Բժշկական կենսաքիմիա
Ֆարմացիա (դեղագիտություն)
Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա
Կենսաբանություն կամ Քիմիա կամ Ֆիզիկա (2)
Ռուսաց լեզու
Տնտեսագիտություն
Մենեջմենթ
Մաթեմատիկա
Օտար լեզու          
Ռուսաց լեզու 
Զբոսաշրջություն
Հյուրանոցային գործ

Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն)
Գովազդ և հասարակության հետ կապեր
 
Աշխարհագրություն կամ Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն կամ Ռուսաստանի պատմություն
Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Իրավագիտություն
Միջազգային հարաբերություններ
Քաղաքագիտություն
Փիլիսոփայություն
Հայ ժողովրդի պատմություն 
կամ Հասարակագիտություն 
կամ Ռուսաստանի պատմություն

Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Բանասիրություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) Ռուսաց լեզու, Ստեղծագործական շարադրություն ռուսերեն լեզվով
Օտար լեզու
Լեզվաբանություն Օտար լեզու (բանավոր), Օտար լեզու, Ռուսաց լեզու
Արտասահմանյան տարածաշրջանագիտություն (ռեգիոնագիտություն) Աշխարհագրություն կամ Հայ ժողովրդի պատմություն կամ Հասարակագիտություն 
կամ Ռուսաստանի պատմություն

Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Հոգեբանություն Կենսաբանություն, Օտար լեզու, Ռուսաց լեզու
Լրագրություն Ռուսաց լեզու, Ստեղծագործական շարադրություն ռուսերեն լեզվով
Օտար լեզու
Կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսուրա  Ստեղծագործական մրցույթ, Արվեստի պատմություն, Ռուսաց լեզու

Բոլոր մասնագիտությունների համար որպես հիմնական առարկայի (նշվում է սև գույնով) այլընտրանքային քննություն է սահմանվում մաթեմատկան:

ՆԿԿ-ն Հայաստանի բուհեր ընդունվող դիմորդների համար իրականացնում է նաև Միասնական քննությունների հետևյալ առարկաների գծով նախապատրաստում՝ հայոց լեզու, օտար լեզու, մասնագիտական առարկաներ՝ մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, հայ ժողովրդի պատմություն, հասարակագիտություն, ֆիզիկա, քիմիա և այլն։

Դիմորդները պետք է [email protected] էլ.փոստի հասցեին ուղարկեն հետևյալ փաստաթղթերն էլ. ձևաչափով ( թղթային տեսքով փաստաթղթերն անհրաժեշտ է սկանավորել կամ ֆոտոնկարահանել)՝
1. Ընդունելության դիմում Միասնական քնությոններին նախապատրաստվող դիմորդների համար
2. Բանկային փոխանցման կտրոնի պատճենը՝ կանխավճար՝ ուսման վարձի 50%-ի չափով ԿԱՄ վճարել online >>
3. Անձնագրի պատճեն (կամ ծննդյան վկայականի պատճեն)
4. Ծնողներից մեկի անձնագիրը՝ պայմանագրի կնքման համար,
5. Վճարովի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
6. 6 լուսանկար (3x4)
 
Ղեկավար` ՀՌՀ գիտական գծով պրոռեկտոր Պարգև Ավետիսյան
Հեռ.` (+374 12) 26-28-11 
Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գծով տեղակալ՝ Եվգենյա Մանասյան 
Հեռ.` (+374 12) 21-14-65; (+374 94) 46 29 36 (WhatsApp)
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Հայաստանի Հանրապետություն, 0051,
ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123