Հետբուհական կրթություն

ՀՌՀ ասպիրանտուրան գործում է  ՌԴ կրթության նախարարության 15.01.2003թ. №58 հրամանի համաձայն, որն արտոնավորում է հետբուհական մասնագիտական ոլորտում կրթական գործունեություն ծավալելու իրավունքը և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 22.05.2003թ. №353-Ա/Ք հրամանի համաձայն` գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նպատակով ասպիրանտուրա բացելու մասին:
ՀՌՀ դոկտորանտուրան գործում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության` ՀՌՀ դոկտորանտուրայի բացման մասին 26.11.2010թ. №1648-Ա/Ք հրամանի համաձայն` բարձրագույն որակավորման գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման նպատակով:

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժնի վարիչն է կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Գայանե Աշոտի Ասլանյանը:

Ասպիրանտուրա, դոկոտորանտուրա ընդունվելու հայտերը և հայցորդության ձևակերպման բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը  ընդունվում են հետևյալ հասցեով` 0051, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հովսեփ Էմին փ. 123, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան:
Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին.
Հեռ` (+374 10) 26-28-11;  27-70-52 (124),
Ֆաքս` (+374 10) 28-97-01
Էլ. փոստ` [email protected].

 
 
  ՌԴ գիտության և կրթության նախարարության կողմից հաստատված Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը`
01.04.10. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
02.00.03. Օրգանական քիմիա
03.01.04. Կենսաքիմիա
05.13.11. Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
05.13.17. Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ
05.13.18. Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ, ծրագրային համալիրներ
05.13.19. Ինֆորմացիայի պաշտպանության համակարգեր և մեթոդներ, ինֆորմացիոն անվտանգություն
08.00.01. Տնտեսագիտության տեսություն
08.00.05. Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
08.00.10. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
08.00.14. Համաշխարհային տնտեսագիտություն
10.01.01. Ռուս գրականություն
10.01.03. Արտասահմանյան ժողովուրդների գրականություն (ԱՄՆ,Մեծ Բրիտանիա)
10.01.10. Ժուռնալիստիկա
10.02.03 Սլավոնական լեզուներ
12.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն
12.00.02. Սահմանադրական իրավունք; դատական սահմանադրական դատավարություն; մունիցիպալ իրավունք
12.00.03. Քաղաքացիական իրավունք; ձեռնարկատիրական իրավունք; ընտանեկան իրավունք
12.00.08. Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
12.00.09. Քրեական  դատավարություն
12.00.10. Միջազգային իրավունք: Եվրոպական իրավունք
23.00.01. Քաղաքականության տեսություն և փիլիսոփայություն; Քաղաքական գիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
23.00.02. Քաղաքական  ինստիտուտներ, գործընթացներ և տեխնոլոգիաներ
23.00.04 Միջազգային հարաբերությունների, գլոբալ և տարածաշրջանային զարգացման քաղաքական խնդիրներ
 
 
 
  ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության կողմից հաստատված Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտուրայի մասնագիտությունների ցանկը`
Ա.01.02. Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.05. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.09. Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն
Ա.04.10. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Բ.00.03. Օրգանական քիմիա
Բ.00.10. Կենսօրգանական քիմիա
Գ.00.02. Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.03. Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.04.  Կենսաքիմիա
Գ.00.08. Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն էկոլոգիա
Գ.00.16. Կենսաինֆորմատիկա
Ե.12.02. Անտենաներ, գերբարձր հաճախականության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ
Ե.12.03. Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.13.04. Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.05. Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Է.00.00 Պատմական գիտություններ
Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Ը.00.02. Տնտեսության, նրա  ոլորտների  տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.03. Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.06.  Միջազգային տնտեսագիտություն
Ժ.01.06. Ժուռնալիստիկա
Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.04. Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.07. Ռոմանագերմանական լեզուներ
ԺԲ.00.01. Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական  և իրավական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.02. Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.03. Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.04. Դատական իրավունք
ԺԲ.00.05. Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.06. Միջազգային իրավունք
ԺԳ. 00.02. Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ֆիզիկա)
ԺԹ.00.01. Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԻԳ.00.01. Քաղաքագիտական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.02. Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
 
 
 
  2010թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը բացել է դոկտորանտուրա հետևյալ գիտական ուղղություններով`
Ա.01.02. Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.04.10. Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ը.00.02. Տնտեսության, նրա  ոլորտների  տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.06. Միջազգային տնտեսագիտություն
ԺԲ.00.05. Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԻԳ.00.01. Քաղաքագիտական գիտության տեսություն

 
 
Վճարովի ասպիրանտուրայի ուսման վարձը՝
 
Գիտության բնագավառը,
մասնագիտությունը
ԱՊՀ երկների, Վրաստանի քաղաքացիների համար Օտարերկրյա քաղաքացիների
Ֆիզիկա և աստղագիտություն 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Քիմիական գիտություններ 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Կենսաբանական գիտություններ 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Տեղեկատվական անվտանգություն 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Տնտեսագիտություն 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Իրավագիտություն 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Քաղաքական գիտություններ և տարածաշրջանագիտություն 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
ԶԼՄ և տեղեկատվա-գրադարանային գործ 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Տեխնիկական գիտություններ 785 000 դրամ 1 200 000 դրամ
Պատմական գիտություններ 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Լեզվաբանություն 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Մանկավարժական գիտություններ 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
Հոգեբանական գիտություններ 785 000 դրամ 1 400 000 դրամ
 
 
Հայցորդության ուսման վարձը՝
 
Գիտության բնագավառը,
մասնագիտությունը
ԱՊՀ երկների, Վրաստանի քաղաքացիների համար Օտարերկրյա քաղաքացիների
Ֆիզիկա և աստղագիտություն 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Քիմիական գիտություններ 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Կենսաբանական գիտություններ 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Տեղեկատվական անվտանգություն 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Տնտեսագիտություն 400 000 դրամ 700 000 դրամ
Իրավագիտություն 500 000 դրամ 800 000 դրամ
Քաղաքական գիտություններ և տարածաշրջանագիտություն 450 000 դրամ 750 000 դրամ
ԶԼՄ և տեղեկատվա-գրադարանային գործ 400 000 դրամ 700 000 դրամ
Տեխնիկական գիտություններ 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Պատմական գիտություններ 400 000 դրամ 700 000 դրամ
Լեզվաբանություն 400 000 դրամ 700 000 դրամ
Մանկավարժական գիտություններ 350 000 դրամ 650 000 դրամ
Հոգեբանական գիտություններ 400 000 դրամ 700 000 դրամ
 
 
Օտարերկրյա քաղաքացիների համար ռուսաց/հայոց լեզվի ուսուցման նախապատրաստական կուրսերի տարեկան ուսման վարձը կազմում է 650 000 դրամ:

ՀՌՀ շրջանավարտների և հիմնական աշխատակիցների համար հայցորդության տարեկան վարձը կազմում է 250 000 դրամ:

Յուրաքանչյուր թեկնածուական քննություն հանձնելու վճարը կազմում 25 000 դրամ, իսկ ՀՌՀ գիտամանկավարժական կազմի և վարչական աշխատողների համար անվճար է:

Վերականգնվող հայցորդների համար տարեկան ուսման վարձը հաշվարկվում է տվյալ ուս.տարվա ընդունելության վարձավճարին համեմատ:

Երեխայի խնամքի արձակուրդից հետո վերականգնվելու դեպքում հայցորդության տարեկան ուսման վարձը նույնն է, ինչ արձակուրդ գնալուց առաջ:

 

Ասպիրանտների համար >>
Հայցորդների համար >>